De proeftuin Toekomstbestendige Grote Wateren richt zich op het goedkoper en duurzamer realiseren van grootschalige grondverzet voor ecologische maatregelen in het programma Grote Wateren. Dit programma richt zich op het vergroten van de robuustheid en toekomstbestendigheid van de grote wateren, om daarmee de veerkracht en maatschappelijke gebruiksruimte te vergroten. Maatregelen bestaan voor een belangrijk deel uit grondverzet. Deze zijn duur, en brengen een grote uitstoot van broeikasgassen met zich mee door winnen, transporteren, storten en ook rijpen van grond. Met RWS, DGWB, kennisinstituten, ingenieursbureaus en aannemers wordt daarom samen gezocht naar innovaties. Op 19 juni 2019 vindt een hackaton plaats waarin ideeën worden opgehaald en verder uitgewerkt als input voor de proeftuin.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Alex Hekman, Business Director Water,
telefoon 088 – 888 11 5342

Amsterdam, 20 February 2018 – The IJssel river near Kampen was the first pilot location last November for a new method for collecting plastic from a river, before it reaches the North Sea. The Great Bubble Barrier uses a barrier made of air bubbles for this purpose. The results of the experiment in the IJssel, one of the fastest flowing rivers in our country, showed that The Great Bubble Barrier catches more than 80% of the test material. With this result, the pilot is considered a great success.

For the founders of The Great Bubble Barrier, Francis Zoet, Anne Marieke Eveleens and Saskia Studer, a dream comes true: tackling the plastic soup close to the source. At least 80% of the plastic in the oceans originates from land and flows directly into the ocean via the rivers, channels, and canals. The three women were looking for a way to stop plastic pollution in rivers, while maintaining free passage for shipping and fish migration, and passed it with flying colors.

Voor meer info

 

EQA Projects is een bedrijf dat zich bezighoudt met het opwekken van energie uit waterkracht. Dit kan zijn door vallend maar ook door stromend water. Beide vormer hebben één ding gemeen, de stroom wordt opgewekt door een eeuwen oude techniek, namelijk het waterrad. Welke met onze ontwikkelde technologieën Smart is gemaakt. Dit eeuwen oude waterrad is al lange tijd uit ons landschap verdwenen door de komst van fossiele brandstoffen.

Iedereen is het er over eens dat het fossiele brandstof tijdperk op zijn eind is. We zijn volop bezig om energie-neutraal te worden d.m.v. zon en wind. Aangezien onze planeet voor 70% uit water bestaat kunnen we deze bron niet onbenut laten.

Het idee van EQA Projects is gebaseerd op het eeuwenoude waterrad. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Echter hebben zij het waterrad opnieuw uitgevonden in een 2.0 versie. Hiermee tonen zij, volgens eigen zegge, aan dat waterkracht weldegelijk lonend kan zijn. Iets wat tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden. Voor deze innovatie is EQA projects geselecteerd voor Kamer van Koophandel “innovatie Top 100 MKB 2017. Voor meer info over EQA projects klik hier.

EQA STUW productflyer A4

EQA BOX productflyer A4

EQA RIVER productflyer A4

Slamdam, een mooie Nederlandse innovatie heeft vrijdag 13 januari 2017 een mobiele dijk neergelegd in haven van Scheveningen. met deze mobiele dijk wordt geprobeerd de mensen in de haven droge voeten laten houden.

Ondanks protesten van de Partij voor de Dieren heeft een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad (32 stemmen vóór, 11 tegen) vanmiddag ingestemd met de aanleg van ’s werelds eerste drijvende boerderij.

floating-farm

Het gehele artikel is te lezen via in het Algemeen Dagblad

OMMEREN – Een stuw gemaakt van gerecycled plastic die ook nog eens energie opwekt. Die hadden we nog niet in ons land. In Ommeren wordt is er donderdag 29 september 2016 officieel eentje in gebruik genomen. Dat meldt het Waterschap Rivierenland.

De stuw bevat geen beton en is volledig gemaakt van hergebruikte materialen. Een waterrad zorgt voor het opwekken van de energie. Het rad is bovendien voorzien van een diervriendelijke visglijbaan.

Voor het gehele artikel van Omroep Gelderland, klik hier

Op 6 augustus is door het Friese recreatieschap ‘De Marrekrite’ een drijvend afvalwater verwerkingsstation van Afmitech Friesland BV in gebruik genomen. Watersporters hoeven hierdoor niet meer speciaal naar een jachthaven toe om hun vuilwater aan te bieden. Nu kan ‘onderweg’ de vuilwatertank worden leeggezogen. De installatie zuivert het vuilwater ter plekke en loost het schoon op het oppervlaktewater.

Op het ponton is een BAAS geplaatst, het Bever Autarkisch Afvalwater Station. Dit bestaat uit een in eigen beheer ontwikkelde afvalwaterzuivering dat in een 20’ container is gebouwd om ter plekke het afvalwater te zuiveren. De benodigde energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen en het systeem kan daardoor onafhankelijk van het net functioneren. Het gezuiverde water wordt extra gefilterd om bacteriën (als E-coli) en zwevende stoffen te verwijderen voordat het op het oppervlakte water wordt geloosd. Op deze manier worden ongewenste lozingen en  aangroei van algen voorkomen en levert de zuivering een bijdrage aan de verbetering van het Friese (zwem)water.

De zuivering heeft een verwerkingscapaciteit van 3,5 m3 per dag. De bediening van de afzuiginstallatie is geregeld via een eenvoudige aan- en uitknop. De afzuigtijd is begrenst tot 10 minuten. Het afvalwater wordt in een buffertank opgevangen en vanuit daar naar de procestank gepompt. Hier worden door middel van een biologisch proces de afvalstoffen afgebroken. Het gezuiverde water wordt in een effluent tank gepompt en daarna gefilterd en geloosd. Controle op alle processen is geborgd door een telemetrie systeem.

De unit is voor dit project voorzien van een afzuiginstallatie ten behoeve van de recreatie vaart. In andere toepassingen kan er worden gekozen voor rechtstreekse aansluiting op toilet units en andere tijdelijke voorzieningen. De nafiltratie zorgt voor veilig, gedesinfecteerd water en voorkomt daarmee gezondheidsproblemen. Afhankelijk van de eisen wordt deze module toegevoegd aan de installatie.

De BAAS is zeer geschikt voor plaatsen waar tijdelijk behoefte is aan afvalwaterzuivering. Dit kunnen bouwplaatsen zijn, maar ook campings en festivalterreinen en buitendijkse gebieden. Door het drijvende vermogen blijft de infrastructuur bij hoog water in tact, is de kans op uitspoeling van afvalwater uitgesloten en wordt voldaan aan de Nederlandse lozingseisen.

 

Afmitech Friesland BV is gespecialiseerd in compacte kleinschalige afvalwaterzuiveringen voor 2 tot 5000 vervuilingseenheden. Ontwerp, realisatie en service wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor meer informatie over de mogelijheden van de BAAS of ander producten, of voor een uitleg op locatie, kunt u contact opnemen met Roemer Goossensen, tel 06-33138356. Mailen kan ook: info@afmitech.nl

Copyright © 2016 Afmitech Friesland, All rights reserved. Our mailing address is: info@afmitech.nl

 

 

Neem deel aan de Waterinnovatieprijs 2015 en speel uw waterinnovatie in de kijker! Met de Waterinnovatieprijs beloont en stimuleert de Unie van Waterschappen vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water. De waterschapstaken staan centraal: de zorg voor waterveiligheid, schoon en voldoende water.

Meedoen!
Geïnteresseerd? Meld uw project(en) dan nu aan. De inschrijving sluit op 2 oktober 2015. Op www.waterinnovatieprijs.nl vindt u meer informatie over de criteria en hoe u uw project(en) kunt inschrijven. Alle inzendingen worden met een korte omschrijving op de website gepubliceerd, waardoor uw innovatieve oplossing extra aandacht krijgt.

Klaar voor de toekomst
Naast de gebruikelijke categorieën Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water is er dit jaar een nieuwe categorie: Klaar voor de toekomst. Voor deze nieuwe categorie komen projecten of organisaties in aanmerking die een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van waterschaps(gerelateerde) organisaties, met speciale aandacht voor diversiteit, jong talent, mobiliteit en toekomstgerichte HRM. Waterschappen kunnen daarnaast een succesvol waterbergingsproject inzenden voor de Jaar van de Ruimte-prijsvraag. Klik hier voor meer informatie.

Intensief begeleidingstraject ter waarde van 15.000 euro
De winnaars in de 4 categorieën ontvangen naast een glaskunstwerk ook een intensief begeleidingstraject ter waarde van 15.000 euro. Een traject op maat waarbij een passende innovatiemakelaar de winnaar ondersteunt bij de verdere realisatie of marktintroductie van de innovatie, aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Kansenscan 2015

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wil zoveel mogelijk gebruik maken van nieuwe kennis en innovaties, met als doel de projecten sneller, beter en goedkoper te realiseren. Een van de hulpmiddelen die het HWBP hierbij inzet is de zogenaamde ‘kansenscan’. Het doel hiervan is om kansrijke kennis en innovaties voor projecten/programma vroegtijdig in beeld hebben en benutten.

Het HWBP vraagt u om potentiële innovaties en nieuwe kennis voor het HWBP aan te leveren. Welke vernieuwende techniek, product, aanpak, etc. kan bijdragen om het HWBP slimmer, sneller en doelmatiger uit te voeren dan met de traditionele aanpak van dijkversterkingsprojecten? Ter inspiratie heeft het HWBP  een inventarisatie gedaan van vraagstukken die in verschillende HWBP-projecten spelen en die wel een slimme oplossing kunnen gebruiken. De resultaten van eerder uitgevoerde kansenscans zijn ook in te zien.

In het intakeformulier (link) kunt u de benodigde informatie over de innovatie invullen. Hierin staat ook een uitgebreidere toelichting op de kansenscan. Het intake formulier dient uiterlijk op 11 september  2015 gezonden worden naarinnovatie@hoogwaterbescherming.nl. Voor meer informatie kunt u bij dit mailadres terecht.

Uw bijdrage wordt in oktober beoordeeld op kansrijkheid, d.w.z. de meerwaarde en risico’s van het toepassen van deze nieuwe kennis en innovaties voor het programma. De conclusies worden in november gedeeld met de indieners en in december aangeboden aan de keringbeheerders als bijlage bij het concept Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022. Waar mogelijk worden concrete vervolgstappen benoemd om kennis en innovaties te kunnen benutten in projecten of voor het programma als geheel.

Innovaties die in eerdere jaren zijn ingediend worden graag weer meegenomen. Als er geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, dan neemt het HWBP de oude beoordeling over. Als er wel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, dan kunt u de eerdere bijdrage overnemen in het formulier en duidelijk per vraag aangeven welke informatie nieuw is. Als het HWBP geen reactie ontvangt, dan komt de innovatie niet terug in de Kansenscan 2015.

 

NB. Vanaf eind augustus kunt u uw idee ook indienen voor de jaarlijkse Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen: www.waterinnovatieprijs.nl

 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert in de middag van 3 juli een voorlichtingsbijeenkomst over de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

De bijeenkomst is gericht op (samenwerkende) mkb-ondernemers en intermediairs die overwegen een aanvraag in te dienen voor deze MIT-R&D-tender. U krijgt informatie hoe de procedure van de regeling (tender) precies werkt, wat er van belang is om uw aanvraag goed in te dienen en hoe u uw kansen op een succesvolle aanvraag kunt vergroten.
Daarnaast komen octrooitechnische zaken, de ondersteuning van de Kamer van Koophandel en de rol van de povincies aan bod. De regio’s waar eveneens een MIT-R&D tender openstaat, zullen ook aanwezig zijn.

Het concept programma zier er als volgt uit:

14.00-14.30 Inloop en ontvangst

14:30-14.45 Welkom en opening door Luuk Klomp (dagvoorzitter)
(plv directeur Innovatie en Kennis van het ministerie van Economische Zaken)

14.45-15.15 Informatie MIT R&D tender door Marcus Seume (procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

15.15-15:45 The story of succes (Ondernemers aan het woord)

15.45-16.00 Afsluiting plenair gedeelte

16.00-17.30 Informatiemarkt & Netwerkcafé

  • KvK
  • Octrooicentrum
  • Regio’s
  • Beheerprojecten
  • RVO (landelijk vangnet)
  • Topsectoren

Aanmelden en meer informatie via de site van de RVO