Bij nat groot grondverzet vinden CO2 en methaanemissies plaats als gevolg van gebruik van fossiele brandstoffen uit het materieel, en als gevolg van emissie uit het in het sediment aanwezige organische stof. De mate waarin de laatste emissie plaatsvindt is onbekend. Dit project levert een eerste kwantitatief inzicht in de broeikasgasemissies vanuit het bodemmateriaal bij nat grondverzet. In dit project wordt daarvoor op praktijkschaal van nat grondverzet metingen gedaan naar deze emissie. Het levert een beeld op van de relevantie van deze emissieroute in vergelijking met andere bekende emissieroutes. Daarnaast en of reductiemaatregelen noodzakelijk zijn om emissieloos nat grondverzet te verwezenlijken.
De resultaten bestaan uit best practices over de inzet van de nieuwe meetmethode, en een analyse van de relevantie van de emissie en de factoren waar het van afhankelijk is. Daarmee komt een extra tool beschikbaar in de toolbox van het duurzaam grondverzet.

Bekijk het project

In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private
partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan de D-HYDRO Suite
1D2D. Dit is de nieuwe (open source) hydrodynamische simulatiesoftware
voor regionale en stedelijke toepassingen. Tevens des beoogd opvolger van
de veel gebruikte, maar verouderde SOBEK simulatiesoftware. Met dit
project beogen we GUI componenten te ontsluiten in de D-HYDRO Suite
1D2D zodat integrale gebiedsstudies voor regionale en stedelijke
toepassingen kunnen worden uitgevoerd conform de eisen en wensen van
deze tijd
Bij de eisen en wensen van deze tijd hoort ook het geschikt maken van de
software voor High Performance Computing om grote en complexe
modellen te kunnen doorrekenen. Een belangrijke ontwikkeling daarin is
het kunnen aanbieden van HPC in een publieke Cloud omgeving. Dit biedt
voordelen t.o.v. een eigen rekencluster op het gebied van kosten,
opschaling en toegankelijkheid. Daarnaast bestaat de behoefte bij zowel de
publieke als de private gebruikers van D-HYDRO Suite 1D2D om
simulatieresultaten op zowel een inzichtelijke als een visueel geavanceerde
manier (3D, AR/VR) te kunnen weergegeven. Zodat simulatieresultaten
voor de modelleur evenals voor een breed publiek inzichtelijk en
begrijpelijk gemaakt kunnen worden.
Het doel van het project D-HYDRO GUI, Visualisatie & Cloud is om GUI
essentiële componenten te ontwikkelen voor de modules van de D-HYDRO
Suite 1D2D, nieuwe vormen van visualisatietechnieken te ontwikkelen voor
de D-HYDRO Suite 1D2D simulatieresultaten én om een workflow te
ontwikkelen waarmee D-HYDRO Suite 1D2D simulatieberekeningen
tezamen met de juiste voor- en nabewerking “cloud ready” worden.
Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
1. Ontwikkelen van vereiste GUI componenten voor visualisatie en
inspectie functionaliteiten voor de modules in de D-HYDRO Suite 1D2D.
2.Het ontwikkelen van een AR/VR visualisatie toepassings-tool voor
weergave van D-HYDRO Suite 1D2D resultaten.
3. Het ontwikkelen van een DFX versie voor 3D (web) animaties van DHYDRO Suite 1D2D resultaten.
4. Het ontwerp en opzet van een “how to” workflow voor het modelleren
in een publieke cloud omgeving met D-HYDRO Suite 1D2D .
5. Pilots waarin de nieuwe GUI functionaliteiten van de D-HYDRO Suite
1D2D, de Visualisatie en de Cloud ontwikkelingen worden toegepast door
de partners in dit project

Bekijk het project

Dit voorstel stelt zich ten doel om essentiële kennisbouwblokken te ontwikkelen die nodig zijn voor het modelleren van de impact van klimaatverandering op zandige kusten. Deze kennis is nodig om de toekomstige sedimentbehoefte en beheer van de zandige kust op een duurzame manier uit te kunnen voeren. Voor het evalueren van effecten van klimaatverandering dient namelijk verder vooruit gekeken te worden dan nu nog het geval is. Ook dient rekening gehouden te worden met de complexiteit van de zandige kust (o.a. met havendammen) die in huidige modellen nog niet goed kunnen worden meegenomen.
Dit project richt zich daarom op Kennisontwikkeling over het evalueren van sedimenttransport over klimaattijdschalen op realistische zandige kusten met kustwaterbouwconstructies. Kennisbouwblokken die worden gerealiseerd zijn gerelateerd aan 1) implementatie van (door klimaatverandering) wisselende hydrodynamische condities in dit kustmodel, 2) de op lange tijdschalen relevante samenhang van kustdwarse elementen van de zandige kust (o.a. duinen, brandingszone en diepe vooroever), 3) de wisselwerking tussen waterbouwkundige constructies en het zandtransport en 4) toepassing van efficiënte mathematische rekentechnieken met een dynamisch rekenroosters waardoor analyses op klimaattijdschalen haalbaar kunnen worden.
Data en modellen van kustsecties worden gegenereerd door de TKI participanten en zullen door Deltares en IHE-Delft worden geanalyseerd én omgezet in generieke kennisregels. De marktparticipanten zullen participeren in tenminste één van de kennisbouwblokken. Zo kan tevens een unieke database worden opgezet met relevante case studies (gebiedskennis, historische meetgegevens en gebiedsmodellen). Dit zal concreet worden in de pilot-applicatie voor de Noord-Hollandse kust. Disseminatie van kennis zal plaatsvinden in rapportages, software code en wetenschappelijke publicaties. De software code zal aansluiten bij de open-source ontwikkeling van het lange-termijn kustlijnmodel ‘ShorelineS’, waaraan verschillende universiteiten en kennisinstellingen werken (zowel in Nederland als wereldwijd; zie ook het onderdeel ‘valorisatie’). Ook wordt een community gebouwd ter borging van de kennis over lange-termijn modelleren van zandige kusten.

Bekijk het project

De dynamische eigenschappen van hoge, slanke, gebouwen zijn belangrijke ontwerpparameters voor het constructief ontwerp. Onderschatting van het dynamisch gedrag leidt tot gevoelens van onbehagen of veiligheid bij gebruikers. Een overschatting betekent dat onnodig dure oplossingen nodig zijn voor reductie van trillingen. Gelukkig lijken tot op heden geen grote onderschattingen te zijn opgetreden.
Voor het voorspellen van het dynamisch gedrag worden aannames gedaan voor onder meer demping en eigenfrequenties. Uit een inventaris van praktijkmetingen blijkt dat de aangenomen waarden vaak afwijken van de gemeten waarden in werkelijkheid. Omdat bij hogere en slankere gebouwen het dynamisch gedrag steeds relevanter wordt, is een goede voorspelling van het dynamische gedrag steeds belangrijker. Uit recent afgerond onderzoek blijkt dat in geval van hoogbouw in slappe bodems (wat typisch is voor deltasteden) de bijdrage van de fundering significant is, maar onvoldoende bekend is, en daarom niet goed kan worden voorspeld.
In het voorgestelde project wordt onderzoek gedaan naar de invloed van de fundering en bodemeigenschappen op het dynamische gedrag. Gegevens uit een eerdere oriënterende studie alsmede aanvullende metingen en berekeningen zullen als input worden gebruikt. Belangrijk onderdeel is het meten van praktijkdata aan gerealiseerde hoogbouwconstructies. De rol van de fundering in het dynamisch gedrag van hoogbouw wordt hiermee beter begrepen en doel is om deze te kwantificeren. Het uiteindelijke doel is een voorspellingsmethode op te stellen voor de bepaling van de dynamische eigenschappen van slanke en hoge gebouwen voor de typisch Nederlandse situaties. Deze ontwikkelde kennis kan door Nederlandse ontwerpbureaus ook ingezet worden bij projecten wereldwijd in deltasteden.

Bekijk het project

Paalmatrassen worden onder andere in Nederland veel toegepast voor de bouw van wegen en spoorwegen op slappe grond. Een paalmatras is een aardebaan op palen. Onderin de aardebaan zit een horizontale wapeningslaag. Een nieuwe, innovatieve ontwikkeling is het toepassen van corrosie-bestendig staalwapening. Dit nieuwe wapenings-type biedt kansen om de resilience en sustainability van paalmatrassen te vergroten.
De bestaande rekenmodellen voor paalmatrassen zijn niet van toepassing voor staalwapening door de buigstijfheid van het staal. Dit project doet onderzoek naar het gedrag van paalmatrassen met staalwapening. Doel is een rekenmodel te ontwikkelen om de staalwapening van paalmatrassen te ontwerpen. Bovendien kijkt dit onderzoek naar de invloed van de stijfheid van een paal en de invloed van de consolidatie van de slappe onderlagen.
Voor dit project worden schaalproeven uitgevoerd in de Deltares Modelhal en een bijna-full scale proef in de diepe proefbak van de universiteit van Darmstadt, Duitsland. Het toepassen van moderne DFOS technologie zal daarbij een 3D beeld leveren van de vervormingen en rekken in de aardebaan. Daarnaast worden 3D FEM simulaties uitgevoerd van de proeven. Tenslotte wordt er een rekenmodel ontwikkeld om staalwapening van paalmatrassen te ontwerpen. Dit rekenmodel zal worden beschreven in een journal paper. De partners schrijven in totaal minimaal vier papers

Bekijk het project

The production processes of Kimberly-Clark require considerable amounts of water. Being one of the big water users among other beneficial uses such as drinking water production, agriculture, ecology and recreation Kimberly-Clark wants to take responsibility for sustainable water resource management in regions showing a risk of, among others, water scarcity. Water related risks such as water scarcity should be assessed to ensure sufficient water of good quality for now and in the future for all stakeholders in a river basin at risk. In 2017 Kimberly-Clark and Deltares started a cooperation to tackle that challenge. One of the main developments of the project is a water risk dashboard (WaterLOUPE) to visualize the water scarcity risks to all stakeholders at the local level. For more information please watch the short engagement movie at https://vimeo.com/370024329.

From 2017 to 2020, the approach was implemented for cases in Colombia, in Sao Paulo, Argentina, Cape Town, Israel, Bahrain, Peru and Chennai. With several local cases developed in different types of catchments, climatic and economical zones and many interactions with end-users, we wish to improve the current tool (underlying local data, scientific concepts and visualisation) and develop an interactive module with information on solution strategies, we want to research the impact of using allocation schemes in the risk calculation, and develop a methodology to select solution strategies in multi-stakeholders settings.

Our goal is to provide the WaterLOUPE users with a tool to assess solution strategies to decrease water scarcity risks, putting these measures in perspective and support them in promoting water stewardship, ultimately contributing to SDG6.

Bekijk het project

Het landelijk gebied in Laag-Nederland staat op een aantal plaatsen onder druk als gevolg van klimaatverandering en intensief gebruik van het natuurlijk systeem. Om te komen tot een klimaatbestendige inrichting moeten de volgende problemen worden aangepakt: 1) droogte en gebrek aan inzicht in (verandering in) watervraag en -aanbod, 2) wateroverlast, 3) verzilting, 4) bodemdaling, en 5) onvoldoende waterkwaliteit. De vraag is hoe landgebruik, inrichting en bodem- en waterbeheer klimaatadaptief kunnen worden vorm gegeven samen met de verschillende dragers en gebruikers van het landelijk gebied zoals landbouw en natuur, recreatie, het agrocomplex en bedrijven. Samen met deze stakeholders zullen we werken aan een toekomstbestendig perspectief voor zowel de korte als de langere termijn (2050-2100). De fysieke randvoorwaarden en het natuurlijke systeem zijn medebepalend voor mogelijke andere vormen van landgebruik en -inrichting. Ontwikkelpaden of adaptatiepaden zijn tools om concrete stappen op de korte termijn te verbinden aan de doelstelling voor de lange termijn. Concreet levert het project daarmee handvatten voor een klimaatadaptieve inrichting, bestaande uit hiervoor benodigde bouwstenen, maatregelen, verdienmodellen en adaptatiepaden voor gebiedsinrichting en watermanagement in Laag-Nederland.
Dit project maakt gebruik van en levert meerwaarde voor de vele lopende projecten en trajecten door vooral aandacht te besteden aan klimaatadaptatie en toekomstbeelden voor de langere termijn en door de gebiedsgerichte aanpak die de vele lokale experimenten overstijgt.

Bekijk het project

In het landelijk gebied is klimaatadaptie dagelijks zichtbaar als grote uitdaging. Deze bestaat uit afnemende beschikbaarheid zoet water en toenemende verzilting, druk op de productiviteit van landbouw, op de drinkwaterproductie en als laatste maar niet minder belangrijk, de kwaliteit van natuur en landschap. Met name door de droge perioden van 2018, 2019 en 2020 is de noodzaak hoog voor handelingsperspectieven rondom klimaatadaptatie van landbouw. Naar aanleiding van observaties uit de praktijk van de melkveehouders, agrarische natuurvereniging en natuurorganisaties in het poldergebied van Terschelling is er een urgentie om in deze tijden van klimaatverandering te komen tot nieuwe meer robuuste oplossingen die productie en natuurfunctie in stand houden. Doel van het project is het ontwikkelen van economisch haalbare handelingsperspectieven voor de melkveehouderij op het eiland Terschelling, om deze te helpen om natuur-inclusief en klimaatrobuust te worden, op basis van oplossingen in balans met het watersysteem, stabiele productie en het landschap passend in de bedrijfsvoering. Belangrijkste producten zijn alternatieve of aangepaste verdienmodellen voor de huidige ondernemers-veehouders en hun land. Nieuwe technieken voor meer water-zelfvoorzienendheid en stabiele productiviteit van het landbouwareaal en door nieuwe handelingsperspectieven en verdienmodellen stimuleren van (nieuwe) bedrijvigheid op het gebied van voedselproductie, voedselprocessing en –verkoop. Dit is gebaseerd op een gedeelde en breed onderschreven visie op het toekomstig landgebruik van het landelijk gebied op Terschelling.
Het project is gebouwd op een analyse van het hele watersysteem en haar gebruikers, op basis van monitoring, (grond)watermodellen en analyses van klimaatscenario’s en veldproeven. Kennisdelen binnen een Living Lab setting vormt de basis voor het ontwikkelen van een integrale en gedeelde visie over het functioneren van het eiland als geheel en de polder in het bijzonder, waarbij we probleemhouders en bewoners, bezoekers, docenten en studenten betrekken. Het project ontwikkeld in de polder van Terschelling proeven in samenwerking met agrarische ondernemers als mogelijke oplossingen voor het aanpakken van waargenomen verdroging en verzilting in de weidegronden en afnemende natuurwaarde. Naast dat er grondig inzicht ontstaat hoe het water- en bodemsysteem werkt op Terschelling, wordt er expliciet kennis opgedaan samen met de private partijen over de kansen en effecten van nieuwe beproefde oplossingen voor het landgebruik en daarmee over verdienmodellen (als incentive) voor lokale (agrarische) ondernemers en organisaties op het eiland als onderdeel van een transitieproces. Terschelling is bij uitstek geschikt als proeftuin doordat het als eiland duidelijk afgebakend is en het water, agrarische productie en natuur op een klein oppervlakte combineert. We hebben zeer betrokken lokale ondernemers, bewoners en organisaties in dit project. Kortom, deze proeftuin bevat alle ingrediënten om samen met kennisinstellingen, private partijen en lokale overheden baanbrekende oplossingen te ontwikkelen op de verdrogings- en verziltingsproblematiek, met meerwaarde voor de regio en verbonden met nationale en internationale netwerken.
Belangrijke impacts en producten van dit project zijn (aangegeven is waar de beoogde Waddenfonds aanvraag meerwaarde genereert):
1)PPS+Waddenfonds: Aanleg infrastructuur in het poldergebied van Terschelling met zichtbare verbetering van waterbeheer, van grasproductie en aangetoonde meerwaarde voor biodiversiteit op weg naar robuuste beschikbaarheid van water voor alle functies. PPS: op perceel/bedrijfsschaal, Waddenfonds: meerdere bedrijven, deel van de polder, connectie met duinen en duinrand.
2) PPS: Aanleg 2 hectare proefgebied voor onderzoeken robuustheid van nieuwe grassoorten en gras-kruiden mengsels tegen verdroging en verzilting, op weg naar stabiele productiviteit.
3) Waddenfonds: Aanleg 0,5 hectare proefgebied voor zilte teelten met culinaire waarden met nieuwe producten, marktontwikkeling en bedrijvigheid op nu vooral onproductieve gronden.
4) Waddenfonds: Faciliteiten op het eiland om Living Lab bijeenkomsten te faciliteren, om onderzoekwerk mogelijk te maken en om de resultaten van het project te delen met bewoners en toeristen.
5) PPS: Grondige analyse van de problematiek en verbeterde monitoring structuur qua sensors en veelheid van parameters en integratie van bestaande databases om de trends en de impact van maatregelen goed te volgen op fysische, biologische en landbouwkundige variabelen.
6) PPS: Verbeterde voorspelkracht en inzicht in waterbalans van het eiland onder invloed van klimaatverandering en gebruik, in de vorm van een met modelberekeningen onderbouwde kaart- en kwantitatief dashboard.
7) PPS: Producten die bouwstenen vormen voor integrale analyse en systeembegrip, zoals een waterplan, een landschapsbiografie en een socio-economische studie.
8) Waddenfonds: Versterking van uitwisseling van kennis en know-how tussen het eiland en de rest van de Waddengebied en daarbuiten.

Bekijk het project

Grote delen van Nederland zijn laaggelegen en daardoor extreem kwetsbaar voor overstromingen. De duinen langs de Nederlandse kust zijn daarin een belangrijke barrière en worden geregeld getoetst op hun weerstand tegen extreme stormen. Deze veiligheidstoets wordt uitgevoerd met een empirisch model gebaseerd op uitgebreide prototype laboratorium metingen. De voorspellende waarde van het model is daarmee beperkt door de keuzes die gemaakt zijn in de uitvoering van de experimenten. Dat geldt met name voor de weergave van de lange golven nabij de duinvoet die een belangrijke rol hebben in de duinafslag. Hierdoor is het onduidelijk of de huidige aanpak wel of niet conservatief is in het voorspellen van duinafslag in het veld.
Het doel van REFLEX is om de grootschalige laboratorium proeven te verbinden met storm condities in het veld en daarmee nieuwe kennis te verkrijgen die gebruikt zullen worden om de onzekerheid van de veiligheidstoetsing te verkleinen. Er zal specifiek gekeken worden naar de lange golf transformatie vanaf dieper water tot aan de duinvoet en de bijbehorende duinafslag gedurende een uniek veld experiment waarbij een kunstmatige duin gebouwd wordt nabij de hoog water lijn. Deze nieuwe data is essentieel in de verbetering en ontwikkeling van bestaande en nieuwe modellen voor de toetsing van de kustveiligheid tijdens extreme condities alsmede de verkenning van toekomstige scenario’s onder de invloed van klimaat verandering.

Bekijk het project