Tussen 19 en 2 juli 2019 kunt u reageren op de conceptversie van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023. De agenda is een van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid. Mist u onderwerpen? Heeft u concrete suggesties voor aanpassingen? Geef uw reactie dan uiterlijk 2 juli door via info@tki-agrifood.nl. .

Op het thema Landbouw, Water en Voedsel komen grote uitdagingen op ons af die vaak een grote onderlinge verwevenheid hebben. In het kader van het nieuwe topsectorenbeleid hebben de departementen LNV, IenW en VWS concrete toekomstambities geformuleerd voor deze uitdagingen: de missies.

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben gezamenlijk deze KIA opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Deze agenda wordt nader uitgewerkt in meerdere meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s, MMIP’s.

Download: Kennis- en innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel 20190619 (.docx) >>

Download: Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel BIJLAGEN (de MMIPs: Meerjarige Missiegedreven InnovatieProgramma’s) (.docx) >>

Via deze online consultatie kunt u reageren op dit concept. Mist u onderwerpen? Heeft u concrete suggesties voor aanpassingen? De spelregel is eenvoudig: u downloadt het Word-bestand, maakt concrete tekstsuggesties, en mailt het bestand naar info@tki-agrifood.nl. waarbij commentaarblokken in de wordfile, of commentaar in de mail niet worden behandeld. Dus echt alleen tekstsuggesties. U kunt reageren tot uiterlijk 2 juli 09:00.

Enterprise Europe Network (EEN) organiseert voor de 4e keer het grote internationale matchmakingevenement tijdens de Aquatech Amsterdam. Doel van dit evenement is om Nederlandse waterbedrijven (water- en deltatechnologie) in contact te brengen met buitenlandse bedrijven om zo samenwerkingspartners te vinden.

Financieringsmogelijkheden watersector

Speciale focus ligt dit jaar bij de internationale financieringsmogelijkheden voor de watersector. Voorafgaand aan de AquaMatch krijgt u tijdens de ‘Water Funding Opportunities’-ontbijtsessie praktische en gerichte informatie over het Europese onderzoek en innovatieprogramma’s Horizon 2020, Eurostars en LIFE.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en in de AquaMatch brochure 2015 NL

Enterprise Europe Network (EEN) organiseert voor de 4e keer het grote internationale matchmakingevenement tijdens de Aquatech Amsterdam. Doel van dit evenement is om Nederlandse waterbedrijven (water- en deltatechnologie) in contact te brengen met buitenlandse bedrijven om zo samenwerkingspartners te vinden.

Financieringsmogelijkheden watersector

Speciale focus ligt dit jaar bij de internationale financieringsmogelijkheden voor de watersector. Voorafgaand aan de AquaMatch krijgt u tijdens de ‘Water Funding Opportunities’-ontbijtsessie praktische en gerichte informatie over het Europese onderzoek en innovatieprogramma’s Horizon 2020, Eurostars en LIFE.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en in de AquaMatch brochure 2015 NL

In de kennis- en innovatieagenda Deltatechnologie 2016-2019 (pdf-file) staat welke visie, doelen en ambities de Deltatechnologiesector heeft. De agenda zal ook gebruikt worden bij de programmering van de kennisinstituten en een rol spelen in de ‘calls’ van NWO.

De kennis- en innovatieagenda Deltatechnologie vormt de basis voor het later dit jaar af te sluiten Innovatiecontract Deltatechnologie 2016-2017. Dit contract geeft een indicatie van de financiële inzet van alle betrokken partijen (bedrijven; (publieke) kennisinstellingen; decentrale en centrale overheden) op de gekozen thema’s. Diverse vragen die in deze kennis- en innovatieagenda genoemd zijn, zijn ook ingediend bij het proces voor de Nationale Wetenschapsagenda welke eind november 2015 gereed zal zijn. De kennis- en innovatieagenda is onderdeel van de visie kennis- en innovatieagenda Topsector Water waaronder ook de kennis- en innovatieagenda’s van Maritieme Technologie en Watertechnologie vallen (zie voor deze laatste twee agenda’s deze webpagina van de Topsector Water website).