Save the date: 6 april DigiShape dag in Lelystad

Op 6 april organiseren we een fysieke DigiShape dag met HKV lijn in water als host. We ontmoeten elkaar in Lelystad en gaan het onder andere hebben over het thema Waterveiligheid en AI (middagsessie van 14.30 – 17.00 uur).

Nadere informatie over het programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Zet de dag alvast in je agenda!

Meer informatie

DigiShape heeft iets nieuws: Jamsessies!

Een jamsessie of “jam session” kennen we uit de muziekwereld waarmee een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel wordt bedoeld. In het Engels betekent jam “opstopping, opeenhoping, verstoring” en session zoveel als “zitting, bijeenkomst”.

In de DigiShape jamsessies is dit precies waar we naar zoeken: laagdrempelig en relatief onvoorbereid samenspel, op zoek naar creatieve invallen en nieuwe oplossingen!

Jamsessie Multiclouds op 12 november 2020

Deze (online) jamsessie op 12 november van 13:00-14:30 uur draait om de DigiShape programmalijn Multicloud en Datastandaardisatie. De hoofdvraag van de programmalijn is ‘Waarin biedt cloud-technologie meerwaarde bij het integreren van diensten en hoe kan dit toegepast worden in samenwerkingen op een manier dat belangen tevens gewaarborgd blijven?’

We willen met jullie brainstormen over de volgende onderwerpen. We zijn daarbij op zoek naar mooie voorbeelden en goede ideeën en willen afsluiten met een lijst concrete acties.
• hoe kan een multi-cloud-ecosysteem worden vormgegeven, wat werkt wel en vooral ook wat werkt niet;
• hoe wordt standaardisatie van data hierin wordt meegenomen, zodat het bijdraagt aan de gewenste oplossing zonder dat dit onnodig veel tijd vraagt;
• welke diversiteit in mogelijkheden biedt cloud-technologie en welke ervaringen kunnen gedeeld worden om deze technologie optimaal (en met variatie) te gebruiken;
• zien we kansen om als sector op basis van nieuwe ontwerpprincipes, met behulp van cloud-technologie, een actueel vraagstuk – in samenwerking – op te pakken.

Na een korte inleiding door de programmatrekker Rina Clemens, kan de jamsessie van start!
Meld je aan!

[Klik hier] om je aan te melden voor de jam-sessie. Je ontvangt dan de dag ervoor van ons de gegevens om in te kunnen loggen.

Komende webinars

Er staat voor de komende maanden weer een mooie reeks aan DigiShape webinars op het programma. Zet ze alvast in je agenda!

Datum en Onderwerp
12 november Jamsessie Multiclouds

26 november Thema volgt
10 december Water en Logistiek

21 januari DigiTwin Noordzee

Op onze website vind je meer informatie over deze webinars. Daarnaast tonen we ook de relevante webinars van onze partners. Ben je partner en staat je webinar er niet bij? Laat het ons weten!

Tempo houden, tempo maken

De tijden zijn raar. We zijn als land nog steeds in de greep van het Corona virus en zijn inmiddels beland in een gedeeltelijke “lockdown” vanwege een tweede Corona golf.
Woorden die ons een jaar geleden nog als een raadsel klonken, worden nu door iedereen in de mond genomen en door sommigen ook van een mening voorzien waar ik mijn wenkbrauwen weleens over frons zoals het synoniem voor Corona COVID-19, aerosolen etcetera.

Toen Corona in ons land voor het eerst de kop op stak en digitaal werken de nieuwe norm werd, was de overheid er snel bij om het land te stimuleren de stil vallende economie aan de praat te houden. In het HWBP programma werd een oproep gedaan de programmering waar mogelijk te versnellen. TFDT werd gevraagd daarbij te helpen. Vanaf april voeren we daar (digitaal) in het hele land gesprekken over met diverse waterschappen en het HWBP.
Ik ben er achter gekomen dat het houden van het tempo zoals het was eind 2019, al een opgave op zichzelf is. Versnellen lijkt eigenlijk niet aan de orde.
Digitaal werken heeft met name in de overlegcultuur, die we ook in HWBP land hebben, vaak een vertragende werking. Feitelijk bij elkaar zitten is toch meer dan woorden en beelden uitwisselen via een scherm. Een deel van het noodzakelijke gevoel bij de ander lijkt te ontbreken. Daar moeten we met z’n allen wat op vinden, want die “social distancing” houden we nog wel een tijdje dus dat vooral scherm werken ook. We zoeken een formule voor wat iemand in mijn omgeving laatst “Working Apart Together” noemde.

Voorlopig strijden we (digitaal) voort om de stabiele HWBP agenda te krijgen en te houden. We ontmoeten elkaar vast op het, ook al digitale, Deltacongres. TFDT verzorgt daar om 16.30 uur een themacafé over ‘Tempo houden, tempo maken; bewustwording van het belang van een stabiel HWBP programma’.

Deltacongres 12 november 2020 digitaal
Om 16.30 uur verzorgt TFDT een themacafé over ‘Tempo houden, tempo maken; Bewustwording van het belang van een stabiel HWBP programma’. Aan de hand van een casus willen worden de deelnemers meegenomen in de effecten van het schuiven met de planning van een project/aanbesteding op alle betrokken partijen. Middels een discussie willen we ophalen wat de haalbare succesfactoren zijn die we binnen de Gouden Driehoek samen kunnen aanwenden om de betrouwbaarheid en het tempo van de programmering te vergroten.

Gouden Driehoek-bijeenkomst in samenwerking met waterschap Aa en Maas 8 december 2020 13.30 uur

meer lezen….
Menno Steenman – onafhankelijk voorzitter TFDT

Beste genodigde

Graag wil ik u uitnodigen voor het symposium van het programma ROBAMCI , wat van 2015-2019 veel mooie resultaten heeft opgeleverd.

ROBAMCI is de acroniem voor Risk Based AssetManagement for Critical Infrastructures. In het programma ROBAMCI is tussen 2015 en 2019 de toepassing van assetmanagement in de watersector verkend. De kern van asset management is het vinden en bewaren van de balans tussen de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de kosten. De afwegingen om deze balans te bewaren worden steeds complexer door o.m. grote vervangingsopgaven, klimaatverandering en aanpassingen van normen. Beslissingen over aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur steeds meer worden onderbouwd met een risico gebaseerde en systeem-georiënteerde aanpak. In het programma ROBAMCI zijn 14 cases uitgevoerd om deze trend voor de watersector te concretiseren en deze aanpak handen en voeten te geven.

Op 11 maart 2020 organiseren we het symposium bij Deltares, mede namens alle 30 partners die hebben meegedaan. Van de 14 case studies laten we zien welke resultaten zijn geboekt en welke kansen de aanpak biedt voor de betrokken beheerder. De beheerder, adviseur en kenniswerker komen alle aan het woord. Er is gelegenheid voor discussie over ROBAMCI en de toekomst van Asset Management, persoonlijke ontmoetingen en voor een ‘markt’plaats waar we nog dieper op de eindresultaten en kansen voor de toekomst in kunnen gaan.

U bent eerder betrokken geweest bij ROBAMCI, maar we denken dat er veel meer mensen geïnteresseerd zijn. Wilt u deze uitnodiging doorsturen aan uw contacten binnen en buiten uw organisatie?

Klik hier om u aan te melden

N.B: Tijdens het evenement zullen foto’s worden gemaakt. Conform de AVG vragen wij hier uw toestemming voor middels het bijgevoegde formulier. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dat ook in het bijgevoegde formulier aangeven.

Namens het hele projectteam heten we u graag welkom op 11 maart 2020 bij Deltares in Delft. Een voorlopig programma is bijgevoegd

Met vriendelijke groet,
Het ROBAMCI team

De inschrijving van innovaties voor de Waterinnovatieprijs 2019 is geopend.

Het indienen van innovatieve ideeën en nieuwe technieken kan tot 7 oktober. De waterschappen staan te springen om uitdagingen zoals langdurige droogte, wateroverlast door hoosbuien en digitale transformatie met nieuwe innovaties aan te pakken.
De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken de Waterinnovatieprijs uit in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water, en Digitale transformatie.

Digitale transformatie
‘Digitale transformatie’ is een speciale categorie. Om alle kansen te grijpen die de informatiesamenleving de waterschappen biedt, moeten de waterschappen zich steeds sneller aanpassen aan veranderingen in de digitale wereld. Innovaties die dit proces voor de waterschappen kunnen versnellen en versoepelen, zijn daarom erg welkom.

Aanmoedigingsprijs
Naast de reguliere categorieën is er dit jaar ook een aanmoedigingsprijs: De Dromenvanger, voor frisse, vernieuwende ideeën die nog niet in ontwikkeling zijn. Alle innovatieve ideeën kunnen tot 7 oktober worden ingediend via waterinnovatieprijs.nl.

Beter, goedkoper en duurzamer
“Door te innoveren kunnen problemen beter en goedkoper worden opgelost”, zegt Hein Pieper, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen over de prijs. “De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. Met de Waterinnovatieprijs hopen we hiervoor veel goede ideeën binnen te krijgen.”

Deskundige jury
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op hun innovatieve en duurzame karakter en haalbaarheid als businesscase. De jury staat onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Prijsuitreiking 12 december
De genomineerden worden op het Deltacongres van 14 november in Goes bekendgemaakt. Daarna krijgt het publiek de kans op hun favoriete innovatie te stemmen voor de Publieksprijs. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op het Waterinnovatiefestival op 12 december in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Hier inschrijven

Het tiende Nationaal Deltacongres: een decennium samenwerken aan de opgaven van het Deltaprogramma – Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie – en bouwen aan de Deltacommunity!

Deltacommissaris Peter Glas nodigt u persoonlijk en van harte uit het Deltacongres 2019 bij te wonen.

Het Deltacongres 2019 wordt op donderdag 14 november gehouden in de Zeelandhallen in Goes. Noteer de datum in uw agenda!

Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma zijn ‘s middags interactieve parallelsessies over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad en Ruimtelijke adaptatie in uitvoering. Net als vorig jaar zijn er enkele Deltatheaters voor kleinere sessies en presentaties beschikbaar en is er een Deltaparade waar partners, stakeholders en andere betrokkenen bij het Deltaprogramma zich kunnen presenteren. Natuurlijk is er tijdens de Deltaparade, die de hele dag open is, volop gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

En noteer ook woensdag 13 november, want de regionale partijen willen ’s middags voor belangstellenden enkele excursies organiseren in de Zuidwestelijke Delta. Het definitieve programma volgt in september. U ontvangt dan ook de uitnodiging met informatie over de aanmelding.

Graag tot ziens!

De proeftuin Toekomstbestendige Grote Wateren richt zich op het goedkoper en duurzamer realiseren van grootschalige grondverzet voor ecologische maatregelen in het programma Grote Wateren. Dit programma richt zich op het vergroten van de robuustheid en toekomstbestendigheid van de grote wateren, om daarmee de veerkracht en maatschappelijke gebruiksruimte te vergroten. Maatregelen bestaan voor een belangrijk deel uit grondverzet. Deze zijn duur, en brengen een grote uitstoot van broeikasgassen met zich mee door winnen, transporteren, storten en ook rijpen van grond. Met RWS, DGWB, kennisinstituten, ingenieursbureaus en aannemers wordt daarom samen gezocht naar innovaties. Op 19 juni 2019 vindt een hackaton plaats waarin ideeën worden opgehaald en verder uitgewerkt als input voor de proeftuin.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Alex Hekman, Business Director Water,
telefoon 088 – 888 11 5342

Het Kernteam Deltatechnologie organiseert een hackaton ‘Duurzaam en Kosteneffectief Grondverzet’ in het kader van de uitwerking van het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid. Binnen de missie ‘Nederland de best beschermde delta, ook na 2100’ is het onderwerp verduurzaming en kosteneffectiviteit van grondverzet opgenomen. Het doel van de hackaton is om binnen een dag met overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven uit de watersector ideeën te genereren over innovaties voor duurzaam en kosteneffectief grondverzet. Op basis van de uitkomsten wordt beoordeeld of er voldoende kansrijke ideeën voor innovatie in de sector leven om een proeftuin te starten, bijvoorbeeld binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Nieuw missiegedreven innovatiebeleid
In het regeerakkoord is aangegeven dat het topsectorenbeleid zich meer gaat richten op maatschappelijke thema’s met economische kansen voor het bedrijfsleven. De maatschappelijke thema’s zijn duurzaamheid/energietransitie, landbouw/water/voedsel, gezondheid en veiligheid. Voor deze vier maatschappelijke thema’s worden missiegedreven innovatieprogramma’s uitgewerkt. Voor het thema landbouw/water/voedsel zijn door LNV en IenW de afgelopen maanden verschillende missies opgesteld, waaronder ‘Nederland de best beschermde delta, ook na 2100’. De topsectoren werken deze nu verder uit in kennis- en innovatieprogramma’s.

Programmatische Aanpak Grote Wateren
De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) heeft als doel het realiseren van veerkrachtige, robuuste watersystemen. Door te investeren in de waterkwaliteit wordt de draagkracht van de ecosystemen vergroot, waardoor ook meer gebruiksruimte ontstaat voor economische en maatschappelijke initiatieven. Dit verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. Rijkswaterstaat heeft in opdracht van DGWB een verkenning uitgevoerd en een maatregelenpakket opgesteld voor de Zuidwestelijke delta, het IJsselmeergebied, de Waddenzee, de Eems-Dollard en de grote rivieren ter waarde van ca. € 2 miljard (tot 2050). Maatregelen die momenteel verkend worden zijn bijvoorbeeld het verbinden van de Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen met het Markermeer, herstel van getij in de Grevelingen door een doorsteek in de Brouwersdam, het realiseren van een zoet-zout gradiënt bij de Wieringerhoek en het invangen van slib in de Eems-Dollard. Een belangrijk deel van het benodigde budget wordt bepaald door grondverzet. Tegelijk leidt het grondverzet tot een enorme uitstoot van broeikasgassen, zowel door het gebruik van materieel als door bodemprocessen op de plekken van verwijdering en neerleggen van de grond. Er is binnen het programma daarom behoefte aan innovaties die het grondverzet goedkoper maken en verduurzamen.

Proeftuin Duurzaam en kosteneffectief grondverzet
Topsector Water & Maritiem wil graag door verschillende proeftuinen de kennisontwikkeling en innovatie voor de missies vormgeven en daarmee ook de exportpositie van de watersector versterken. De proeftuin Duurzaam en kosteneffectief grondverzet is één van deze proeftuinen. De proeftuin moet projectoverstijgend extra ruimte bieden om nieuwe technieken te ontwikkelen en toe te passen die de kosteneffectiviteit en duurzaamheid van grondverzet verhogen, of oplossingen aandragen waarvoor minder grondverzet nodig is. De hackaton is hierin een eerste stap om te inventariseren of er voldoende veelbelovende ideeën in de sector leven. De resultaten worden verwerkt in een plan van aanpak, dat in fases uiteindelijk uitmondt in een proeftuin binnen het programma PAGW.

Plaats, datum en tijd
De hackaton wordt op 19 juni gehouden van 9:00 tot 21:00 uur in het landhuis van Houdringe, bij Sweco, De Holle Bilt 22, De Bilt. Het belooft een leuk en dynamisch programma te worden, met uitstekende verzorging. Aanmelden kan via Tom.Raadgever@sweco.nl .

Zend jouw briljante wateridee nu in voor de Waterinnovatieprijs 2017!

Meer piekbuien, langere perioden van droogte, ambitieuze energiedoelstellingen: het werk van de waterschappen kent grote uitdagingen. Heb jij een vernieuwend en baanbrekend idee op het gebied van water? Draagt jouw idee bij aan beter, duurzamer en goedkoper waterbeheer? Zend jouw innovatie dan in voor de Waterinnovatieprijs 2017! De Unie van Waterschappen reikt de Waterinnovatieprijs uit in de volgende categorieën:

  • Waterveiligheid
  • Schoon water
  • Voldoende water
  • Energie en waterschappen

Winnaars maken kans op een intensief versnellingstraject dat hen helpt bij de ontwikkeling van hun innovatieve idee. Inzenden kan tot 22 september!  >> Meer informatie en inzenden   De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden door een deskundige jury beoordeeld op innovativiteit, duurzaamheid en haalbaarheid als business-case. De jury staat onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Begin november worden de genomineerden bekend gemaakt, waarna het publiek op hun favoriete innovatie kan stemmen voor de Publieksprijs. De feestelijke uitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt plaats op maandag 27 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

Op 1 en 2 juni 2017 organiseren Delta Academy, onderdeel van HZ University of Applied Sciences en Rijkswaterstaat de werkconferentie “Bouwen aan een Veerkrachtige Scheldedelta” aan de kust in Vlissingen.  

Tijdens deze werkconferentie schetsen keynote-speakers de noodzaak waarom het belangrijk is om met diverse partijen te bouwen aan een veerkrachtig gebied; ook deze delta is immers onderhevig aan de gevolgen van klimaatverandering. Vervolgens presenteren onderzoekers resultaten uit recent praktijkgericht onderzoek. In workshops worden bezoekers uitgedaagd mee te denken over de uitdagingen die er liggen en welke onderzoeksonderwerpen ten grondslag liggen aan mogelijke oplossingen. De uitdagingen op het gebied van eco-engingeering, civiele techniek en water management zijn ontzettend leerzaam voor hbo-studenten.

Meer informatie over deze werkconferentie vindt u op de website van HZ University Of Applied Sciences. Hier vindt u ook het programma en praktische details.

U bent van harte welkom deel te nemen aan deze werkconferentie.