Omschrijving
Het blijkt moeilijk om voor business cases ook een kosten-batenanalyse (KBA) te maken. Vaak ontbreekt in vroegere fasen de informatie om zo”n KBA op te stellen en daarmee het mogelijke succes van een business case te onderbouwen. De stap naar monetariseren is nog weer moeilijker.
Interventie
Samen met projectleiders en interne adviseurs van Rijkswaterstaat, waterschap, provincie en gemeenten hebben we cijfers boven tafel proberen te krijgen. Dit hebben we gedaan voor een 4-tal kansrijke functiecombinaties: grond- en graafcombinaties, energie exploitatie, recreatievoorzieningen en natuurcompensatie. Aan de hand van een simpele Excel sheet met (harde en zachte) kosten en baten, samen achter de pc, hebben we de KBA’s gemaakt.
Leereffect
Een KBA is belangrijk en vereist commiment van de gebiedsspecialist om cijfers over kosten en baten boven tafel te krijgen. Maar dat is slechts de eerste stap. Uiteindelijk is de vervolg denkstap, om de businesscase te implementeren minstens zo belangrijk. Dat kan je doen met Businessmodeling:http://www.businessmodelgeneration.com/
Omschrijving
Het is gebleken dat het lastig is om bij de eerste bijeenkomsten van de Meerwaardescan de juiste deelnemers met het juiste mandaat aan tafel te krijgen.
Interventie
Bilaterale bestuurlijke overleggen (o.a. met wethouders) achteraf.
Leereffect
Voorafgaand aan het toepassen van de  Meerwaardescan de stakeholders op bestuurlijk niveau melden wat de bedoeling is, vragen zich te committeren en deelnemers met ambities en mandaat af te vaardigen voor bijeenkomsten. Het gevolg zal zijn dat er niet alleen gekeken wordt naar Rijkswaterstaat als trekker van een business case, maar dat ook andere stakeholders zich als trekker zien van een business case en dat RWS als shareholder kan meekoppelen met die initiatieven.