Van een aantal PPS projecten zijn animaties gemaakt. Deze zijn hier te vinden.

 1. ASSIST: Advanced SubSurface Irrigation System using Hydrorock (WEnR30)
 2. BlueCan: Helder water voor het klimaat (DEL127)
 3. BoVer: Bodemverdichting Verdiept (WEnR28)
 4. Dutch Coastline Challenge (DEL134)
 5. GEOLIB: betrouwbare geotechnische bouwstenen voor het met Python automatiseren van ontwerp- en beoordelingsprocessen. (DEL119)
 6. Groene cirkels (WEnR13)
 7. HIVIBE: Dynamisch gedrag van hoge gebouwen in Deltasteden fase2 (TU06)
 8. HYDROLIB – gedeelde softwarebibliotheek voor een geautomatiseerde workflow van hydrologische en hydrodynamische modellering (DEL128)
 9. Klei-BGD: Toepasbaarheid en voorspelbaarheid lokaal gewonnen klei voor dijken (DEL122)
 10. Klimaatwerk in uitvoering – Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (BC01-BC06)
 11. MUSA – Praktische formuleringen voor gedrag van zandslibmengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden (DEL112)
 12. PRISMA 3 – Programma Innovatief Sediment Management voor Havens (DEL162)
 13. PRO-COAST: Probabilistic assessment of large-scale sandy interventions in the coastal zone. (TU01)
 14. SOP: Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (DEL130)
 15. Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting (HZU01)
 16. Zon op Water: IMPact op waterkwaliteit en biodiversiteit (DEL141)

Voor de komende vier jaar hebben de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem samen met ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een agenda opgesteld die beschrijft welke nieuwe kennis en innovatie in het groenblauwe domein gewenst zijn: de Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV).

De agenda laat zien op welke gebieden Nederland zich de komende jaren wil ontwikkelen en waar financiële steun van de overheid wordt geboden. Publiek-private samenwerking is essentieel om de doelen ook daadwerkelijk te realiseren. Wij nodigen u uit om de komende jaren met projecten en initiatieven actief bij te dragen aan een duurzaam, gezond en veilig Nederland.

Lees hier de Wegwijzer van de Kennis- en Innovatie-Agenda Landbouw, Water, Voedsel

Lees hier de volledige Kennis- en Innovatie-Agenda Landbouw, Water, Voedsel

Lees hier de bijlagen van de Kennis- en Innovatie-Agenda Landbouw, Water, Voedsel

Momenteel ontbreekt er in Nederland een integrale aanpak waarmee ruimtelijke oplossingen voor het biofysisch systeem kunnen worden aangepakt. Als onderdeel van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, richt de missiegedreven call ‘Stad en land in samenhang’ zich erop om met nieuwe kennis en oplossingen een bijdrage te leveren aan deze integrale aanpak.

Voor deze call wordt er ingezet op interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking wordt gezocht tussen verschillende disciplines met relevante kennisinstellingen (inclusief hogescholen), publieke en private partners, en midden- en kleinbedrijf.

Lees verder

Delta Platform stimuleert en faciliteert praktijkgericht onderzoek in Nederland.  Deltaplatform focust op de maatschappelijke uitdagingen rondom waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en waterveiligheid. Het platform haalt haalt watergerelateerde vraagstukken op en vormen consortia. Deze consortia bestaan uit diverse partners met de juiste expertise om in actie te komen en antwoorden te vinden voor complexe opgaves. Zo ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het (hbo) onderwijs en internationale delta-innovaties.

De nieuws nieuwsbrief van Delta Platform staat hier.

Op 11 oktober 2021 opent Kansen voor West de voucheropenstelling VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie. Er komt een budget van € 800.000 beschikbaar, bedoeld voor ondernemers die innovaties ontwikkelen gericht op de klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Met de vouchers worden de expertise en faciliteiten van VPdelta+ op laagdrempelige wijze toegankelijk gemaakt voor innovatieve ondernemers. De volledige openstellingstekst kunt u vinden door hier te klikken . Het geldende beleidsdocument waar uw project op moet aansluiten (vigerend beleid) vindt u hier.

Lees verder…