Waterkwaliteit in veenweidegebieden
De kwaliteit van het oppervlaktewater in veenweidegebieden voldoet op veel locaties niet aan de KRW doelen voor fosfaat en stikstof. Om de perceelemissie van fosfaat en stikstof naar het oppervlaktewater, en daarmee normoverschrijding, te verminderen wil Wetterskip Fryslân, in samenwerking met agrariërs, effectieve maatregelen nemen. Op dit moment bestaat er geen goed beeld m.b.t. de effectiviteit van maatregelen, omdat de bronnen c.q. oorzaken van de N en Pemissies niet altijd eenduidig zijn. Hiervoor is het nodig om meer grip te krijgen op oorzaak-gevolg relaties en dominante processen. Door veenoxidatie komt bijvoorbeeld stikstof en fosfaat uit veen vrij. Om veenoxidatie tegen te gaan, zullen (in de toekomst) op veel plaatsen hogere grond- en oppervlaktewaterwaterstanden
worden gehanteerd, maar deze peilverhoging kan juist weer tot verhoogde N en P emissies leiden. Daarnaast zijn agrarische activiteiten, zoals met name bemesting, maar ook betreding en verschillende vormen van bodembeheer mede bepalend voor perceelemissies naar het oppervlaktewater. Tenslotte lijken de emissies van nutriënten en de dynamiek daarvan te worden mede bepaald door weersinvloeden, met name het moment en de intensiteit van neerslag. Dit geldt met name voor snelle afspoeling van fosfaat na hevige neerslag.
Handelingsperspectief
Agrarische ondernemers en Wetterskip Fryslân hebben behoefte aan handvaten om via bijstelling van agrarisch bodem- en waterbeheer (bemesting, grondbewerking en peilbeheer) de perceelemissie van nutriënten naar oppervlaktewater te
verminderen. Daarvoor is inzicht nodig in de relaties tussen deze handelingen, weersinvloeden, hydrologie en biochemische processen in het perceel en de waterkwaliteit. De reguliere methode van oppervlakte)waterkwaliteitsmonitoring (periodieke steekbemonstering een keer per 4 weken) is hiervoor onvoldoende
geschikt. Om ingreep-effect relaties te kunnen vaststellen (op basis waarvan maatregelen kunnen worden genomen) is een alternatieve monitoringsstrategie vereist, waarbij informatie wordt verzameld die van belang is om tot het vereiste
inzicht te komen.

Bekijk het project

De doelstelling van dit project is een positieve bijdrage te leveren aan het vastleggen van CO2 in kustwateren (Blue Carbon). Dit wordt gerealiseerd door nieuwe kennis te ontwikkelen en slimme koppelingen tussen sectoren te maken, om zodoende koolstofrijke restromen uit de schelpdierkweek (de schelp) in te zetten als waardevolle (nieuwe) grondstof in de betonindustrie. Hiermee wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Het project is uniek doordat het twee sectoren met elkaar verbindt die nu nog geheel gescheiden van elkaar opereren (schelpdierkweek en betonproductie), maar waarbij de gezamenlijke klimaat- en natuur ambities centraal staan.
In het project wordt een gezamenlijke business case ontwikkeld, gestoeld op drie thema’s: (i) Klimaatwinst (CO2 footprint), (ii) Duurzame productievolumes en (ii) Praktijktoepassing en opschaling. Door middel van ketenanalyse, scenario studies, productspecificaties en valorisatietrajecten zal gewerkt worden industriële innovatie binnen en tussen beide sectoren. Hierbij is aandacht voor dat de innovatie economische rendabel moet zijn, maar ook het natuurlijk kapitaal en daarmee de duurzaamheid aangetoond wordt. Ook zal een link met het voedselvraagstuk gelegd worden.

Bekijk het project

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2021 hun gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2022. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar.

Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep voor de tweede keer met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie.

Landbouw, Water, Voedsel
Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Nederland beschikt over een enorme kennis en is op veel gebieden toonaangevend. Om deze positie te behouden en om de uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit, is het belangrijk te investeren in innovatie. Met de oproep willen de topsectoren innovaties op deze terreinen stimuleren.

Budget
Er is circa € 15 miljoen beschikbaar vanuit de drie topsectoren. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, daarvan is de helft vrij inzetbaar bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen is gelabeld als WR-capaciteit (€ 10 miljoen) en als TO2-capaciteit (€ 0,5 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research).

Indienen
Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van PPS-ideeën is 16 mei 2021. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het PPS-idee past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2021 de gelegenheid om het PPS-idee uit te werken in een volledig PPS-voorstel (fase twee). De volledige tekst van de oproep en de indieningsformulieren vindt u hier.

Informatiebijeenkomsten
De topsectoren organiseren een reeks webinars om de spelregels rondom deze oproep toe te lichten: wie kunnen er voorstellen indienen, waar moeten de voorstellen aan voldoen, wat houden de thema’s in en meer. Deze webinars staan gepland op woensdag 7 april – 09.00-10.00 uur en op donderdag 15 april – 16.00-17.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie.

Matchmaking op thema’s Gezondheid & Zorg en Chemie
Daarnaast vindt er een aantal matchmakingbijeenkomsten plaats om cross-over projecten tussen de verschillende topsectoren te stimuleren. Op dinsdag 20 april van 13.30-15.00 uur vindt er een online matchmaking plaats op de thema’s gezondheid en zorg met Topsector Life Sciences & Health. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u tijdens de bijeenkomst een korte pitch wilt geven.

Op dinsdag 22 april van 9.00 – 10.30 staat er een matchmaking met Topsector Chemie gepland. Er zijn diverse thema’s benoemd waar de topsectoren de samenwerking willen stimuleren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u tijdens de bijeenkomst een korte pitch wilt geven.

Wilt u als MKB-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het MKB beter aansluiten bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst.

MIT: R&D projecten
Een MKB-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico). De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject voor een klein R&D samenwerkingsproject, en € 200.000 tot € 350.000 per innovatieproject voor een groot R&D samenwerkingsproject. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021.

MIT: Kennisvouchers
Bent u een MKB’er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden, kunt u gebruik maken van een voucher. Met deze ‘waardebon’ kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750. Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021.

MIT Haalbaarheidsprojecten (Duurzame visserij en aquacultuur)
Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie. Vanaf 2021 kunt u bij ons uitsluitend subsidie aanvragen voor een MIT haalbaarheidsproject waarvan de activiteiten passen binnen het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021.

Op 20 april 2021 wordt de MIT regeling opengesteld.

Bron en aanvullende informatie

Op 15 april 2021 kunnen bedrijven online pitchen voor het Waterinnovatiefonds (WIF) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit fonds is bedoeld om bedrijven te helpen bij de laatste stappen om innovaties op de markt te brengen.

Het gaat hier om innovaties die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen. Met het WIF voorziet HHNK in aanvullende financiering voor de realisatie van innovaties.

Het WIF is een revolverend fonds van € 2 miljoen en kent een maximale participatie van € 200.000,- per aanvraag. De uitvoering is ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds.

15 april
Ieder half jaar is er een mogelijkheid om te pitchen. De eerstvolgende gelegenheid is op 15 april aanstaande, uiteraard nog online. Wilt u hieraan meedoen? Meldt u zich dan met uw voorstel aan via WIF@hhnk.nl Meer informatie over het Waterinnovatiefonds vindt u op www.hhnk.nl/zakelijk. Ook kunt u contact opnemen met Reindert Sellies via 072 582 7560.

https://youtu.be/4QrqfzHVjSs

Thecla Bodewes is met ingang van 1 april 2021 door staatssecretaris Keijzer (EZK) in afstemming met minister van Nieuwenhuizen (I&W) benoemd tot boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. Thecla Bodewes is tevens CEO van Thecla Bodewes Shipyards. Zij neemt het stokje over van Annemieke Nijhof, huidig directeur Deltares.

Ervaren ondernemer met een maatschappelijke missie
Naast haar bekendheid met en in de maritieme wereld, is Thecla Bodewes geen onbekende in Topsector Water & Maritiem. Zo heeft zij aan het begin van het Topsectorenbeleid een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Human Capital Agenda. Als zakenvrouw van het jaar in 2011 en ‘havenondernemer van het Jaar 2019 Port of Zwolle’ heeft zij de juiste ervaring om de drie deelsectoren in Topsector Water en Maritiem onderling te verbinden én met andere sectoren. Thecla was een aantal jaar voorzitter van het ISO NL (Internationaal Strategisch Overleg) – een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken – en kent de sector en het Haagse speelveld als geen ander. Het toenemende belang van cross sectorale samenwerking, zowel nationaal als internationaal, maakt haar inzet en ervaring zeer waardevol voor een gezonde toekomst van deze topsector.

Aanpakker

Thecla Bodewes ziet er enorm naar uit als boegbeeld van Topsector Water & Maritiem aan de slag te gaan: “Als scheepsbouwer in hart en nieren ben ik een aanpakker. En dat komt goed uit. Er liggen legio kansen voor deze brede sector met zijn drie deelsectoren maritiem, watertechnologie en deltatechnologie. Innovatie met focus op verduurzaming en digitalisering in aansluiting op grote transities als klimaatverandering, gezondheid en duurzame mobiliteit is meer dan ooit nodig. Al was het alleen maar om ons uit de huidige crisis te innoveren.”

Focus en verbinding in de brede water- en maritieme wereld
Scheidend boegbeeld Annemieke Nijhof heeft zich ingezet voor een Topsector in verbinding met andere sectoren en heeft focus aangebracht in de aanpak en koers van de Topsector. Als directeur van het kennisinstituut Deltares blijft Annemieke verbonden aan Topsector Water & Maritiem.

Water & Maritiem
Topsector Water & Maritiem is één van de tien Topsectoren waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd bijdragen aan het verzilveren van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, klimaatverandering, energietransitie en duurzame mobiliteit. Dit doet de Topsector vanuit een innovatieve thuismarkt waar scheepsbouwers en baggeraars tot ingenieursbureaus, kennisinstellingen en MKB-bedrijven samen met overheden en maatschappelijke organisaties werken aan schone en slimme schepen, het klimaatbestendig en leefbaar houden van Nederland met voldoende schoon water voor iedereen.

Focus op verduurzaming

De secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Jan Hendrik Dronkers, is verheugd met de komst van Thecla Bodewes als nieuw boegbeeld: “Ik zie uit naar de komst van Thecla als boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. Met haar jarenlange ervaring, kennis van en focus op verduurzaming, zet zij zich in voor een toekomstbestendige sector. Dit maakt haar de juiste persoon om deze brede topsector te vertegenwoordigen.”

DigiShape heeft iets nieuws: Jamsessies!

Een jamsessie of “jam session” kennen we uit de muziekwereld waarmee een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel wordt bedoeld. In het Engels betekent jam “opstopping, opeenhoping, verstoring” en session zoveel als “zitting, bijeenkomst”.

In de DigiShape jamsessies is dit precies waar we naar zoeken: laagdrempelig en relatief onvoorbereid samenspel, op zoek naar creatieve invallen en nieuwe oplossingen!

Jamsessie Multiclouds op 12 november 2020

Deze (online) jamsessie op 12 november van 13:00-14:30 uur draait om de DigiShape programmalijn Multicloud en Datastandaardisatie. De hoofdvraag van de programmalijn is ‘Waarin biedt cloud-technologie meerwaarde bij het integreren van diensten en hoe kan dit toegepast worden in samenwerkingen op een manier dat belangen tevens gewaarborgd blijven?’

We willen met jullie brainstormen over de volgende onderwerpen. We zijn daarbij op zoek naar mooie voorbeelden en goede ideeën en willen afsluiten met een lijst concrete acties.
• hoe kan een multi-cloud-ecosysteem worden vormgegeven, wat werkt wel en vooral ook wat werkt niet;
• hoe wordt standaardisatie van data hierin wordt meegenomen, zodat het bijdraagt aan de gewenste oplossing zonder dat dit onnodig veel tijd vraagt;
• welke diversiteit in mogelijkheden biedt cloud-technologie en welke ervaringen kunnen gedeeld worden om deze technologie optimaal (en met variatie) te gebruiken;
• zien we kansen om als sector op basis van nieuwe ontwerpprincipes, met behulp van cloud-technologie, een actueel vraagstuk – in samenwerking – op te pakken.

Na een korte inleiding door de programmatrekker Rina Clemens, kan de jamsessie van start!
Meld je aan!

[Klik hier] om je aan te melden voor de jam-sessie. Je ontvangt dan de dag ervoor van ons de gegevens om in te kunnen loggen.

Komende webinars

Er staat voor de komende maanden weer een mooie reeks aan DigiShape webinars op het programma. Zet ze alvast in je agenda!

Datum en Onderwerp
12 november Jamsessie Multiclouds

26 november Thema volgt
10 december Water en Logistiek

21 januari DigiTwin Noordzee

Op onze website vind je meer informatie over deze webinars. Daarnaast tonen we ook de relevante webinars van onze partners. Ben je partner en staat je webinar er niet bij? Laat het ons weten!

Tempo houden, tempo maken

De tijden zijn raar. We zijn als land nog steeds in de greep van het Corona virus en zijn inmiddels beland in een gedeeltelijke “lockdown” vanwege een tweede Corona golf.
Woorden die ons een jaar geleden nog als een raadsel klonken, worden nu door iedereen in de mond genomen en door sommigen ook van een mening voorzien waar ik mijn wenkbrauwen weleens over frons zoals het synoniem voor Corona COVID-19, aerosolen etcetera.

Toen Corona in ons land voor het eerst de kop op stak en digitaal werken de nieuwe norm werd, was de overheid er snel bij om het land te stimuleren de stil vallende economie aan de praat te houden. In het HWBP programma werd een oproep gedaan de programmering waar mogelijk te versnellen. TFDT werd gevraagd daarbij te helpen. Vanaf april voeren we daar (digitaal) in het hele land gesprekken over met diverse waterschappen en het HWBP.
Ik ben er achter gekomen dat het houden van het tempo zoals het was eind 2019, al een opgave op zichzelf is. Versnellen lijkt eigenlijk niet aan de orde.
Digitaal werken heeft met name in de overlegcultuur, die we ook in HWBP land hebben, vaak een vertragende werking. Feitelijk bij elkaar zitten is toch meer dan woorden en beelden uitwisselen via een scherm. Een deel van het noodzakelijke gevoel bij de ander lijkt te ontbreken. Daar moeten we met z’n allen wat op vinden, want die “social distancing” houden we nog wel een tijdje dus dat vooral scherm werken ook. We zoeken een formule voor wat iemand in mijn omgeving laatst “Working Apart Together” noemde.

Voorlopig strijden we (digitaal) voort om de stabiele HWBP agenda te krijgen en te houden. We ontmoeten elkaar vast op het, ook al digitale, Deltacongres. TFDT verzorgt daar om 16.30 uur een themacafé over ‘Tempo houden, tempo maken; bewustwording van het belang van een stabiel HWBP programma’.

Deltacongres 12 november 2020 digitaal
Om 16.30 uur verzorgt TFDT een themacafé over ‘Tempo houden, tempo maken; Bewustwording van het belang van een stabiel HWBP programma’. Aan de hand van een casus willen worden de deelnemers meegenomen in de effecten van het schuiven met de planning van een project/aanbesteding op alle betrokken partijen. Middels een discussie willen we ophalen wat de haalbare succesfactoren zijn die we binnen de Gouden Driehoek samen kunnen aanwenden om de betrouwbaarheid en het tempo van de programmering te vergroten.

Gouden Driehoek-bijeenkomst in samenwerking met waterschap Aa en Maas 8 december 2020 13.30 uur

meer lezen….
Menno Steenman – onafhankelijk voorzitter TFDT

DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in use cases, waarin we als een open community experimenteren met beschikbare data, nieuwe data en geavanceerde technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

29 oktober: webinar Droogte
Op 29 oktober van 10 tot 12 uur vindt het DigiShape webinar over Droogte plaats. In dit webinar krijg je een update van recente ontwikkelingen en initiatieven, zoals:
• sturen op droogte;
• satellietdata voor actuele verdamping;
• droogtedashboards voor grondwater en scheepvaart.
Met DigiShape partners en andere geïnteresseerden bespreken we hoe we deze initiatieven verder kunnen brengen en gaan we in gesprek over nieuwe kansen en initiatieven.

Proeftuin
Ook zullen we de mogelijkheden verkennen voor een innovatief en gezamenlijk proeftuin-project,waarin de verschillende expertises op het gebied van data science, satellietdata, meten en monitoren, droogtevoorspellingen en dashboards samenkomen. Het doel van deze “DigiTuin Droogte” is het ontwikkelen van een instrumentarium dat integrale scenario’s levert en waterbeheerders in staat stelt om effectief samen te werken, informatie uit te wisselen en naar stakeholders te communiceren in tijden van droogte.

Inschrijven
De sessie is open voor DigiShape partners en andere geïnteresseerden. Doe je mee? Schrijf je in via https://digishape_droogte.eventbrite.nl

DigiShape website
De DigiShape website geeft je nu direct inzicht in het DigiShape programma. Je vind er uitgebreide informatie over de alle 9 programmalijnen en het groeiend aantal projecten. Check dus regelmatig!

Komende webinars
Er staat voor de komende maanden weer een mooie reeks aan DigiShape webinars op het programma. Zet ze alvast in je agenda!

Datum en Onderwerp
29 oktober Droogte
12 november Multiclouds
26 november Digital Twins
10 december Water en Logistiek
21 januari DigiTwin Noordzee

Op onze website vind je meer informatie over deze webinars. Daarnaast tonen we ook de relevante webinars van onze partners. Ben je partner en staat je webinar er niet bij? Laat het ons weten!

Toekomstbestendige professionals opleiden; dat is en blijft de centrale focus van het hoger
beroepsonderwijs. Praktijkgericht onderzoek is een belangrijk instrument om onderwijs en kennis binnen de beroepspraktijk actueel te houden, door te ontwikkelen en van waarde te laten zijn. Praktijkgericht onderzoek is dan ook de rode draad in de reis die Delta Platform heeft afgelegd.

Er is veel bereikt in de afgelopen 3 jaren en daar ben ik trots op, aldus John Dane, voorzitter van het College van Bestuur HZ University of Applied Sciences Penvoerder Delta Platform. Delta Platform is een sterke vertegenwoordiger van het hbo en een ambassadeur geworden voor praktijkgericht onderzoek binnen het thema ‘Water’

Delta Platform heeft de “oogst” van de afgelopen jaren zichtbaar gemaakt in “water als verbinding“.