Achtergrond & werkwijze

Waarom is er een TKI Deltatechnologie?

Nederland is een van de welvarendste landen binnen Europa. Maar deze positie is niet vanzelfsprekend. De overheid voert daarom sinds 2011 een bedrijvenbeleid om bepaalde sectoren verder te versterken (zie topsectoren.nl). Dit beleid is oorspronkelijk gericht op negen topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt en die door innovatie en investeringen gezamenlijk in te richten, een bijdrage leveren om Nederland uit de economische crisis te innoveren.

Sinds 2018 is dit beleid daarnaast gericht op maatschappelijke uitdagingen en spreken we over missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (MTIB). Topsector Water en Maritiem is een van de negen topsectoren. Binnen de topsector zijn drie topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) opgericht om het beleid en daarmee gemoeide regelingen uit te voeren: TKI Watertechnologie, TKI Maritieme Technologie en TKI Deltatechnologie.

Met deze TKI’s bevordert de Rijksoverheid samenwerking tussen onderzoeksorganisaties, bedrijven en overheden. Hierbij ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de TKI’s in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties, bedrijven en overheden samen aan een privaat-publiek gefinancierd, meerjarig TKI-programma. Een TKI-programma omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze soorten onderzoek. Het TKI zorgt voor regie, netwerkvorming en kennisdeling.

TKI Deltatechnologie en het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

In 2018 heeft het kabinet ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB), voortbouwend op de Topsectorenaanpak. In dit beleid staan economische kansen van maatschappelijke uitdagingen centraal. De maatschappelijke uitdagingen waaraan in het MTIB wordt gewerkt zijn:
• Energietransitie en Duurzaamheid
• Landbouw Water Voedsel
• Gezondheid en Zorg
• Veiligheid

Binnen deze thema’s zijn 25 missies geformuleerd. De 25 missies zijn de basis voor de Kennis- en Innovatieagenda’s die de topsectoren voor elk maatschappelijk thema, sleuteltechnologieën en voor het maatschappelijk verdienvermogen van Nederland hebben gemaakt. Daarbij is ook aandacht voor internationale verdienkansen en menselijk kapitaal. Via de links hieronder zijn alle kennis- en innovatieagenda’s te bekijken (bron, missies en kennisagenda’s).

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gezamenlijk een kennis- en innovatieagenda opgesteld. De kennis- en innovatieagenda bestaat uit de volgende missies:

• Kringlooplandbouw
• Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
• Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta
• Sleuteltechnologieën

De zwaartepunt van de inzet van TKI Deltatechnologie ligt op de vet gedrukte missies, wat onverlet laat dat TKI Deltatechnologie eveneens een bijdrage levert aan andere missies, inclusief missies binnen andere maatschappelijke uitdagingen.

Concreet betekent deze inzet dat de activiteiten van TKI Deltatechnologie gericht zijn op de implementatie van de kennis en innovatieagenda’s. Het belangrijkste instrument hierbij is de inzet van de PPS middelen, de middelen voor publiek privaat onderzoek – alleen projecten die aantoonbaar bijdragen aan de implementatie van missies komen voor financiering in aanmerking.

Naast de topsectoren investeren ook andere partijen, onder meer NWO, TO2 instituten, en departementen in het missiegedreven innovatie en topsectorenbeleid. De bijdragen van de verschillende partijen is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant.

Werkwijze TKI Deltatechnologie

Het TKI Deltatechnologie is vooral een aanjager, stimulator en facilitator: zorgen dat de verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het netwerk open blijven en dat het netwerk zo nodig voldoende adaptief is, absorbeert, anticipeert en bijdraagt aan het missiegedreven innnovatie- en topsectorenbeleid.

Het belangrijkste instrument voor het aanjagen van Innovaties is de PPS regeling . Deze regeling stelt de TKI in staat om innovatief onderzoek aan te jagen en financieel bij te dragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Koster.

TKI Deltatechnologie zorgt voor:

• de gehele kennis- en innovatieketen op het gebied van de Deltatechnologie;
• verbindingen tussen de strategische, tactische en uitvoerende niveaus;
• een afgewogen verhouding in de Deltatechnologie-sector tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven;
• actieve verbindingen tussen enerzijds de Deltatechnologie-sector, de Watertechnologie- en Maritieme sector, én anderzijds met andere topsectoren op topsector doorsnijdende onderwerpen;
• aanjagen en coördineren van een palet van initiatieven om de (internationale) positie van de sector te versterken en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen..