Nieuw project gestart: DigiShape Open Source Platform (D-OSP)

Geplaatst op:

Voor het ontwikkelen van AI en Machine Learning algoritmen is het verbinden en combineren van meerdere
datasets essentieel. Deze ontwikkeling gaat nog niet vanzelf. Alhoewel iedereen ervan overtuigd lijkt te zijn dat
gedeelde data tot betere oplossingen leidt, blijken er in de praktijk allerlei belemmeringen te bestaan die ons
ervan weerhouden om daadwerkelijk data gaan delen. Denk hierbij aan praktische zaken als de omvang van de
datasets en de diversiteit aan platforms en cloud-omgevingen, maar ook aan ethische aspecten,
privacyoverwegingen en wederzijds vertrouwen.
Dit geldt mogelijk nog sterker voor de toepassing van AI-oplossingen. Alhoewel iedereen er over praat zijn de
concrete toepassingen van AI in de praktijk nagenoeg nog op één hand te tellen. Ook hier is blijkbaar een grote
drempel die praktische toepassing in de weg staat. Hoeveel vertrouwen hebben we werkelijk in AI?
In de portfolio analyse die is uitgevoerd in opdracht van de TKI Watertechnologie is geconstateerd dat er nog
niet of nauwelijks wordt ingezet op èchte datascience innovaties voor de watersector, met name waar het gaat
om ontwikkeling en toepassing van AI en machine learning. DigiShape heeft geconstateerd dat het
belangrijkste knelpunt bestaat uit de beschikbaarheid van goede data voor de ontwikkeling van nieuwe
algoritmen en het vertrouwen in data en algoritmen van andere partijen binnen (en buiten) de sector.
Daardoor wordt er slechts in zeer beperkte mate ‘op de schouders’ van andere ontwikkelingen gestaan.
Het onderhavige voorstel richt zich daarom op het samenspel tussen drie belangrijke aspecten: vertrouwen,
interoperabiliteit en (faciliterende) infrastructuur. Aan de hand van deze aspecten en door middel van een
aantal concrete cases ontwikkelen we een nieuwe manier van werken. Dit kent zowel harde aspecten
(technische infrastructuur, modellen, datastructuren) als zachtere aspecten (training, workshops en dialoog).
Het D-OSP brengt deze zaken bij elkaar en borgt het delen van kennis en ervaring.
De verbinding met DigiShape (zowel de partners als de community) waarborgt een brede betrokkenheid van de
watersector, technologie- en kennisleveranciers en eindgebruikers.

Bekijk het project