Nieuw project gestart: Rendabele Kringlooplandbouw in Veenweiden

Geplaatst op:

Om bodemdaling en broeikasgasuitstoot tegen te gaan, wordt de grondwaterstand in veenweidepercelen in de zomerperiode verhoogd door wateraanvoer via regelbare drainage en subirrigatie. Dit kan echter weer een ander milieuproblemen veroorzaken: verhoogde uitspoeling van nutriënten in natte perioden en daardoor een slechtere waterkwaliteit.
Evenwel is een win-win-situatie te creëren door hogere grondwaterstanden in veenweidegebieden te combineren met de teelt van natte gewassen (=paludicultuur), die juist nutriënten nodig hebben, voor gebruik als bouw- en isolatiemateriaal en vervanger van turf/veen in substraten. Hierdoor wordt naast veenoxidatie ook nutriëntenuitspoeling tegengegaan en dus een extra ecosysteemdienst geleverd (= waterzuivering), waar een vergoeding tegenover kan komen te staan.
Hiervoor wordt onderzocht welke teeltomstandigheden en veldinrichting de meest efficiënte combinatie van waterzuivering en biomassaproductie geven. Tevens wordt onderzocht hoe veeteelt en natte teelten in een gemengd agrarisch bedrijfsmodel kunnen worden gecombineerd om rendabele kringlooplandbouw in het veen mogelijk te maken. Hieruit moet een optimale verhouding tussen landgebruik voor veeteelt en teelt van natte gewassen in veengebieden resulteren. De Burkmeerpolder is hiervoor zeer geschikt als casus, omdat hier onlangs gestart is met een natte teelt (lisdodde) in veenweidegebied.

Bekijk het project