Nieuw project gestart: Meten van grondwaterstroming-snelheid en richting (RICHTINGGEVEND)

Geplaatst op:

Inleiding:
De ondergrond levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke en uiteindelijk economische welvaart in Nederland. In dit complexe en in belangrijke mate onzichtbare ondergrondsysteem spelen meten en monitoring een wezenlijke rol om mechanismen en processen te kunnen doorzien en modelleren. Daarbij is het belangrijk om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de inspanning gericht op meten en monitoren enerzijds en het modelleren anderzijds. De behoefte aan informatie blijkt echter veel groter te zijn dan we nu aan data kunnen verzamelen, m.i. de Nederlandse toolbox (zoals https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemonderzoek/verantwoording/bodemonderzoekstechnieken-inventarisatie) met beschikbare meetinstrumenten is sterk verouderd. De wijze waarop op dit moment het innovatieproces is georganiseerd maakt het zeer lastig voor nieuwkomers om te slagen in de markt. De ontwikkelkosten zijn simpelweg te hoog, waardoor er ook nauwelijks nieuwe instrumenten beschikbaar komen. Het halen van maatschappelijke doelstellingen (reductie faalkansen, CO2, stikstof en €) is daardoor lastig.

Technologie:
Qua technologie zijn er verschillende ontwikkelingen voor het meten van grondwaterstroming waarbij onderscheid gemaakt kan worden in puntmetingen (o.a. Aquavector en iFlux), lijnmetingen (glasvezel-AHDTS) en 3D-onderzoek (ERT).

Uitdaging:
Waar in het verleden bodemverontreiniging en bodemsanering een hoofdrol speelden zijn dat nu beleidsthema’s als circulaire economie, klimaatverandering (droogte) en de energie- en warmtetransitie. Deze verandering in focus levert telkens nieuwe vragen op, waarbij hetzelfde type informatie nodig is, maar er ook behoefte is aan gegevens van nieuwe indicatoren en variabelen. Wij willen de ondergrondse 3D-wereld daarom beter begrijpen, interpreteren en de ontwikkelingen kunnen volgen, waardoor we onzekerheden gerelateerd aan de ondergrond reduceren en hiermee bijdragen aan het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. Essentieel hierbij is het ontwikkelen en doortesten van instrumenten die de grondwaterstroming- en richting kunnen meten. In dit voorstel ligt de nadruk dan ook op deze ontwikkeling.

Oplossing:
De vorming van een gezamenlijk platform van belanghebbende partijen om de toolbox van meetinstrumenten uit te breiden:
– Het (door)ontwikkelen van meettechnieken en methoden (van laag tot hoog TRL niveau: vanaf TRL 4 richting praktijktoepassingen);
– EN het (wetenschappelijk) valideren van deze technieken en methoden;
– EN de toepassing hiervan in de praktijk stimuleren door:
o Het stimuleren van borging in regelgeving/technische protocollen/ protocollen voor aanbesteding;
o Het delen van kennis via bijvoorbeeld een Community of Practice (CoP).

Bekijk het project