Nieuw project gestart: Verkennende Haalbaarheid Oplossingsrichting Meebewegen

Geplaatst op:

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van adaptatie- en verdedigingsstrategieën gericht op het ‘meebewegen’ met de zeespiegelstijging, waarmee Nederland ook bij hoge scenario’s van zeespiegelstijging leefbaar gehouden kan worden (i.e. bij meer dan 2 meter stijging van de zeespiegel). Het programma onderzoekt voor de lange-termijn oplossingsrichting ‘Meebewegen’ welke maatregelen (‘bouwstenen’) hiervoor denkbaar zijn en hoe deze tot technisch en fysisch realistische en uitvoerbare adaptieve strategieën geassembleerd kunnen worden. Hiertoe worden een duidingskader en ontwerprichtlijnen ontwikkeld. In het programma wordt ook onderzocht hoe deze maatregelen invloed kunnen hebben op andere gebruiksfuncties (o.a. natuur, recreatie, scheepvaart, visserij, woongebieden en industrie). Ook onderzoeken we de mogelijkheden om functies te combineren. Hieruit komt een overzicht naar voren van het doelbereik op het vlak van kustveiligheid, waterafvoer van rivieren en zoetwaterbeschikbaarheid, neveneffecten en meekoppelkansen van deze bouwstenen. Ook wordt hiermee een basis gelegd voor het borgen van voldoende adaptiviteit/aanpassingsmogelijkheden van de ruimtelijke inrichting om toekomstige meebewegende oplossingsrichtingen mogelijk te houden, maar ook waar grenzen liggen aan adaptiviteit. Bevindingen van experts worden getoetst en verrijkt in een proces met partijen uit de totale kennis- en projectketen, waardoor een gezamenlijk gedragen kennisbasis ontstaat tussen de overheid, kennisinstellingen en private partijen, zowel ingenieursbureaus als uitvoerend bedrijfsleven (joint-fact-finding). Resultaat is een gedragen methodiek (richtlijnen en duidingskader) voor het uitwerken en beoordelen van meebewegende oplossingen.
Vervolgens worden bouwstenen in een proces van ontwerpend onderzoek samengevoegd tot onderscheidende ‘principe meebewegende oplossingsrichtingen’. De ontwikkelde methodiek wordt getoetst door deze toe te passen op deze principe oplossingsrichtingen en/of bestaande meebewegende plannen. Dit geeft een eerste inzicht in de kansen, beperkingen en haalbaarheid van onderscheidende principe oplossingsrichtingen.
Tot slot geven de resultaten inzicht in de benodigde kennisontwikkeling- en innovatiebehoefte voor toekomstige meebewegende oplossingsrichtingen.

Bekijk het project