Nieuw project gestart: Geotextile Encased Columns (GECs)

Geplaatst op:

Een nieuwe constructietechniek voor met geotextiel omhulde kolommen (GEC’s) omvat een fase van voorbelasten, ontlasten en herbelasten. Het is de verwachting dat deze loodcycli resulteert in een veel stijver gedrag van de GEC’s. Dit verbetert de prestaties van een aardebaan op GECs. Het resultaat is een robuuste weg of spoorlijn, met beperkte restzettingen, zonder gebruik van carbon- of energie-intensieve materialen zoals beton of staal.
Dit project kijkt wat het effect is van de belastingscycli op het gedrag van GEC’s in natuurlijke slappe grond. Het is belangrijk om het gedrag bij realistische spanningen te bestuderen, omdat het grondgedrag spannings-afhankelijk is. Het onderzoek zal daarom bestaan uit experimenten in de Deltares GeoCentrifuge, en numerieke en analytische analyses.
De resultaten van de centrifugetest en de numerieke analyses zullen dienen voor de validatie van bestaande GECs-ontwerpregels. Indien nodig of nuttig zullen aanvullende regels voor het ontwerp van GEC’s worden ontwikkeld.
Het project zal bestaan uit:
A. Ontwerp onderzoeksprogramma;
B. Centrifugeerproeven;
C. Analyse van de experimenten;
D. Analytische en numerieke analyses;
E. Ontwerpregels valideren en, waar nodig of nuttig, aanvullende regels ontwikkelen;
F. Publicaties (minimaal twee in het Engels; één in het Nederlands) en presentaties op internationale congressen.
– In English –
A new construction technique for geotextile-encased columns (GECs) includes a preloading–unloading–reloading phase. It is expected that this loading sequence will result in much stiffer behaviour of the GECs. This enhances the performance of the GECs-embankment. A robust road or railway results, with limited residual settlements, without the use of energy-intensive materials such as concrete or steel.
This project looks at how the load cycles in the new construction technique affect the behaviour of GECs in natural soft soil. It is important to study the behaviour at realistic stress circumstances, as stress affects the soil behaviour directly. Therefore, the research will consist of experiments in the Deltares GeoCentrifuge, and numerical and analytical analyses.
[GECs]
The results of the centrifuge test and the numerical analyses will serve for the validation of existing GECs-design rules. If necessary or useful, additional rules for GECs design will be developed.
The project will consist of:
A. Design research program;
B. Centrifuge tests;
C. Analyses of the experiments;
D. Analytical and numerical analyses;
E. Validating design rules and where necessary or useful, develop additional rules;
F. Publications (at least two in English; one in Dutch) and presentations at international conferences.

Bekijk het project