Nieuw project gestart: Verkennende Haalbaarheid Oplossingsrichting Beschermen

Geplaatst op:

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt de mogelijkheden om Nederland bij hoge scenario’s van zeespiegelstijging leefbaar te houden (i.e. bij meer dan 2 meter stijging van de zeespiegel) door middel van een strategie die het basis principe ‘Beschermen’ als uitgangspunt heeft, hierna verwoord als de lange-termijn oplossingsrichting ‘Beschermen’.
Het onderzoek voor de lange-termijn oplossingsrichting ‘Beschermen’ leidt richtlijnen af voor het beoordelen van de doelmatigheid/effectiviteit van ‘beschermings-bouwstenen’ (o.a. dubbele of hogere waterkeringen, dammen, aangepaste stormvloedkeringen, afsluitingen en bescherming van gebied wat nu buitendijks is) op het vlak van waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid. In het programma wordt ook onderzocht hoe deze maatregelen invloed kunnen hebben op andere gebruiksfuncties (o.a. natuur, recreatie, scheepvaart, visserij, woongebieden en industrie). Ook onderzoeken we de mogelijkheden om functies te combineren. Hieruit komt een overzicht naar voren van het doelbereik, neveneffecten en kansen van deze bouwstenen. Ook wordt hiermee een basis gelegd voor het borgen van voldoende adaptiviteit/aanpassingsmogelijkheden van de ruimtelijke inrichting om ook in de toekomst (aanvullende) beschermende maatregelen te kunnen treffen.
Bevindingen van experts worden getoetst in een proces met partijen uit de totale kennis- en projectketen, waardoor een gezamenlijk gedragen kennisbasis ontstaat tussen de overheid, kennisinstellingen en private partijen, zowel ingenieursbureaus als uitvoerend bedrijfsleven (joint-fact-finding). Resultaat is een gedragen methodiek (richtlijnen en duidingskader) voor het uitwerken en beoordelen van beschermende oplossingen.
Vervolgens worden bouwstenen in een proces van ontwerpend onderzoek samengevoegd tot onderscheidende ‘principe beschermende oplossingsrichtingen’. De ontwikkelde methodiek wordt getoetst door deze toe te passen op deze principe oplossingsrichtingen en/of bestaande beschermende plannen. Dit geeft een eerste inzicht in de kansen, beperkingen en haalbaarheid van onderscheidende principe oplossingsrichtingen.
Tot slot geven de resultaten inzicht in de benodigde kennisontwikkeling- en innovatiebehoefte voor toekomstige beschermende oplossingsrichtingen.

Bekijk het project