Nieuw project gestart: TKI TIM

Geplaatst op:

In de afgelopen jaren zijn in verscheidene uitvoeringsprojecten van Rijkswaterstaat, Provincies en gemeenten onverwachte geohydrologische problemen opgetreden. Voorbeelden zijn de uitvoeringstechnische problemen met de bemalingen voor het project Ring Groningen Zuid, baggerwerkzaamheden bij Kanaal Almelo de Haandrik en schades als gevolg van bouwput lekkages (wandlekkage, opbarsten bouwputbodem). Deze problemen leiden vaak tot vertragingen in de uitvoering van het project, tot kostenoverschrijdingen, (imago)schade en ongewenste noodoplossingen. De vraag is : wat is er nodig om geohydrologische risico’s te voorkomen of te beperken en beheersbaar te houden?

Dit TKI project ontwikkelt en verbetert in samenwerking met TU Delft, RWS, aannemers en ingenieursbureaus de geohydrologische bibliotheek TIM die wordt ingezet voor ontwerp, toetsing en risicobeheersing van geohydrologische projecten. Een bibliotheek wil zeggen dat een verzameling tools wordt ontwikkeld rondom het hydrologisch model TIM. Daarnaast wordt TIM doorontwikkeld. Aan een dergelijke bibliotheek is behoefte omdat bestaande modellen (microfem/feflow) te complex en gedetailleerd zijn. Of juist te grootschalig of niet toegespitst is op de workflow van civieltechnische projecten (imod/modflow). Het project geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

• Kunnen risico’s van grondwaterveranderingen en onttrekkingen voor de omgeving worden gekwalificeerd en gevisualiseerd op basis van TIM? Denk aan schade aan bebouwing of infrastructuur.
• Hoe kan de modelinput op basis van bestaande modellen (REGIS, Nationaal Hydrologisch Instrumentarium) worden verfijnd met aanvullende data (zoals uit de Basis Registratie Ondergrond)?
• Hoe kan hierbij rekening worden gehouden met onzekerheden in bestaande hydrologische modellen (REGIS, geotop)?
• Hoe kan de dataverwerking van beschikbaar onderzoek (sonderingen, boringen, doorlatendheidsmetingen, tijdreeks analyse / extreme waarden bepaling) worden toegevoegd?
• Kan TIM worden verbeterd met risicoparameters en functionaliteiten die cruciaal zijn om risico’s en omgeving beïnvloeding te kunnen kwantificeren:
• Waterbalansberekening
• Stroomlijnen
• Tijdsafhankelijke berekening
• Elementen met hogere doorlatendheid
• Hoe kan de eigen workflow van gebruikers van het model op maat worden geautomatiseerd?
• Ontwikkeling van cases, bijbehorende tutorials en cursusmateriaal

Bekijk het project