Nieuw project gestart: Pilot Waterbank Hooghe Beer

Geplaatst op:

De zoetwatervoorziening in regio’s met glastuinbouw staat onder (politieke) druk. Zo ook in de regio
Westland. De regio wordt gekenmerkt door een bloeiende en innovatieve glastuinbouwsector met een grote
watervraag om gewassen, groente en fruit te kunnen laten groeien. Hierbij staat de huidige wijze van
gietwatervoorziening ter discussie, met name het aanvullende gebruik van brak grondwater. Daarbij is het
gebied kwetsbaar voor wateroverlast doordat de bergingscapaciteit voor regenwater in het gebied beperkt
is. Daar bovenop leidt klimaatverandering tot meer pieken en dalen in het bod van water(regenwater en
aanvoer uit achterland), waardoor in de tijd meer knelpunten worden verwacht indien het huidig
waterbeheer wordt voortgezet.

Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden zoeken tuinders en overheden in het Westland een
alternatieve, duurzame (giet)watervoorziening, die ook op lange termijn technisch, juridisch en economisch
houdbaar is. Een waterbanksysteem is één van de oplossingsrichtingen, waar door de koppeling van diverse
waterbuffers, boven- en ondergronds, in een gezamenlijke aanpak van publieke en private partijen, in
potentie een duurzame watervoorziening kan worden gerealiseerd.

Gebiedspartners in het Westland willen de haalbaarheid van een waterbanksysteem in een praktijksituatie
testen. Een pilot kan parallel georganiseerd worden aan de lopende juridische en beleidsmatige discussies
omtrent toekomstige gietwatervoorziening en deze discussies ook inhoudelijk ondersteunen. Ook helpt een
pilot in sterke mate bij het afwegen van verschillende opties voor toekomstige duurzame
gietwatervoorziening, zoals (naast een waterbank) effluent hergebruik.

Een waterbank is zowel een technologische als organisatorische oplossing. De optie om aanvulling van
grondwater voorwaardelijk te stellen aan het gebruik van grondwater is uniek voor Nederland, en is in
potentie een krachtig beleidsmatig instrument voor duurzaam (grond)waterbeheer. De pilot gaat ons leren
hoe dit effectief georganiseerd kan worden in een publiek-private samenwerking. Juridisch gezien betreden
we nog deels onbekend terrein; de pilot helpt ons bij het identificeren van technische organisatorische en
juridische belemmeringen en (mogelijke) tegenstrijdigheden, en wat daaraan te doen.

Bekijk het project