Nieuw project gestart: Technisch-realistische uitwerking Oplossingsrichting Zeewaarts

Geplaatst op:

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van zeewaarts gerichte kustverdedigingsstrategieën waarmee Nederland ook bij hoge scenario’s van zeespiegelstijging leefbaar gehouden kan worden (i.e. bij 2 en 5 meter stijging van de zeespiegel). Het onderzoek voor de lange-termijn oplossingsrichting ‘Zeewaarts’ leidt richtlijnen af voor het beoordelen van de doelmatigheid/effectiviteit van ‘bouwstenen’ (o.a. eilanden, dammen, bergingsmeren etc.) op het vlak van kustveiligheid, waterafvoer van rivieren en zoetwaterbeschikbaarheid. In het programma wordt ook onderzocht hoe deze maatregelen invloed kunnen hebben op andere gebruiksfuncties (o.a. natuur, recreatie, scheepvaart, visserij, woongebieden en industrie). Ook onderzoeken we de mogelijkheden om functies te combineren. Hieruit komt een overzicht naar voren van het doelbereik, neveneffecten en kansen van deze bouwstenen. Ook wordt hiermee een basis gelegd voor het borgen van voldoende adaptiviteit/aanpassingsmogelijkheden van de ruimtelijke inrichting om toekomstige zeewaartse oplossingsrichtingen mogelijk te houden, maar ook waar grenzen liggen aan adaptiviteit. Bevindingen van experts worden getoetst in een proces met partijen uit de totale kennis- en projectketen, waardoor een gezamenlijk gedragen kennisbasis ontstaat tussen de overheid, kennisinstellingen en private partijen, zowel ingenieursbureaus als uitvoerend bedrijfsleven (joint-fact-finding). Resultaat is een gedragen methodiek (richtlijnen en duidingskader) voor het uitwerken en beoordelen van zeewaartse oplossingen.

Vervolgens worden bouwstenen in een proces van ontwerpend onderzoek samengevoegd tot onderscheidende ‘principe zeewaartse oplossingsrichtingen’. De ontwikkelde methodiek wordt getoetst door deze toe te passen op deze principe oplossingsrichtingen en/of bestaande zeewaartse plannen. Dit geeft een eerste inzicht in de kansen, beperkingen en technisch-realistische uitwerking van onderscheidende principe oplossingsrichtingen.
Tot slot geven de resultaten inzicht in de benodigde kennisontwikkeling- en innovatiebehoefte voor toekomstige zeewaartse oplossingsrichtingen.

Bekijk het project