Nieuw project gestart: Ontwikkelen van verontreinigde locaties: van bodemsanering via afbouw nazorg naar meerwaarde voor klimaat, energie, economie en woningbouw

Geplaatst op:

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van technologie voor duurzaam hergebruik van verontreinigde locaties buiten gebieden met een aantrekkelijke grondmarkt.
Dit voorstel richt zich op zogenaamde ‘IBC-Nazorg’-locaties met bodemverontreinigingen die zijn ingepakt en daarom voortdurende aandacht behoeven (IBC staat voor isoleren, beheersen en controleren). Hiervoor zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG om tot afbouw van aanwezige nazorgmaatregelen te komen. Het beoogde project draagt daardoor direct bij aan concrete beleidsambities van Rijk, provincies en gemeenten. De laatste inventarisatie uit 2021 spreekt over 377 resterende IBC-locaties en 200 stortlocaties met nazorg, in beheer bij overheden: totaal 577. De reikwijdte van dit voorstel is echter fors breder: in totaal zijn er duizenden bodemsaneringslocaties waar tegen hoge kosten langdurige nazorg plaatsvindt, terwijl de potentie van de locaties niet wordt benut.
Het beoogde resultaat van het voorgestelde project is een blauwdruk voor de afbouw van nazorg van langdurige en eeuwige saneringen, die door middel van vergroening tegelijk bijdraagt aan de omgevingskwaliteit en klimaatadaptatie (met name een betere waterhuishouding en temperatuurmatiging).
Om dat te bereiken, worden mogelijkheden voor afbouw van nazorgmaatregelen onderzocht door het testen van innovatieve veelal op natuurlijke processen gestoelde ingrepen, zodanig dat in combinatie met klimaatadaptatie weer ruimtelijke ontwikkeling op de locaties kan plaatsvinden. Hiervoor zijn veldproeven voorzien gedurende een periode van 3 jaar.

Bekijk het project