Nieuw project gestart: AI-kennis voor grondwaterverkenningen

Geplaatst op:

Grondwaterbeheerders en bijbehorende stakeholders hebben steeds meer behoefte aan het kunnen uitvoeren van snelle verkenningen ten behoeve van diverse transitieopgaven (klimaatverandering, stikstofdossier, verdroging, verzilting, verstedelijking, etc.). Ook waterleidingmaatschappijen willen snelle scans kunnen doen voor o.a. het vinden van extra grondwaterwinningslocaties als reactie op de toenemende drinkwatervraag. Op Rijksniveau wordt de roep steeds sterker om mogelijke oplossingsrichtingen in relatie tot complexe beleidsopgaves al in een verkennende fase snel in beeld te brengen.
Voor verkennende scenarioanalyses hebben bestaande 3D-grondwatermodellen (b.v. regionale modellen of het Landelijk Hydrologisch Model) veel draagvlak. Echter, de inzet van dergelijke modellen voor verkenningen is helaas zeer beperkt vanwege lange rekentijden, enorme datasets en de benodigde tijd voor het verwerken en analyseren van de modeluitkomsten.
Dit project ontwikkelt en test een nieuwe techniek om van bestaande 3D-MODFLOW-grondwatermodellen een Artificiële Intelligentie-versie (AI-versie) te maken. Deze AI-versie zal weliswaar minder nauwkeurige uitkomsten genereren, maar rekent – eenmaal met AI getraind – veel sneller (orde van grootte 100 tot wellicht 1000 keer zo snel). De AI-versie blijft consistent met het onderliggende grondwatermodel, waardoor draagvlak bij stakeholders behouden blijft. De techniekontwikkeling start met eenvoudige testmodellen; aansluitend zal de techniek doorontwikkeld en getest worden voor nader te selecteren real-world casussen en doeleinden. Deze casussen en doeleinden worden parallel aan de techniekontwikkeling met alle TKI-projectpartners samen gekozen op basis van de gewenste typen toepassingen en uitvoer.

Bekijk het project