Nieuw project gestart: Proeftuin Veenweiden – waterkwaliteit

Geplaatst op:

Waterkwaliteit in veenweidegebieden
De kwaliteit van het oppervlaktewater in veenweidegebieden voldoet op veel locaties niet aan de KRW doelen voor fosfaat en stikstof. Om de perceelemissie van fosfaat en stikstof naar het oppervlaktewater, en daarmee normoverschrijding, te verminderen wil Wetterskip Fryslân, in samenwerking met agrariërs, effectieve maatregelen nemen. Op dit moment bestaat er geen goed beeld m.b.t. de effectiviteit van maatregelen, omdat de bronnen c.q. oorzaken van de N en Pemissies niet altijd eenduidig zijn. Hiervoor is het nodig om meer grip te krijgen op oorzaak-gevolg relaties en dominante processen. Door veenoxidatie komt bijvoorbeeld stikstof en fosfaat uit veen vrij. Om veenoxidatie tegen te gaan, zullen (in de toekomst) op veel plaatsen hogere grond- en oppervlaktewaterwaterstanden
worden gehanteerd, maar deze peilverhoging kan juist weer tot verhoogde N en P emissies leiden. Daarnaast zijn agrarische activiteiten, zoals met name bemesting, maar ook betreding en verschillende vormen van bodembeheer mede bepalend voor perceelemissies naar het oppervlaktewater. Tenslotte lijken de emissies van nutriënten en de dynamiek daarvan te worden mede bepaald door weersinvloeden, met name het moment en de intensiteit van neerslag. Dit geldt met name voor snelle afspoeling van fosfaat na hevige neerslag.
Handelingsperspectief
Agrarische ondernemers en Wetterskip Fryslân hebben behoefte aan handvaten om via bijstelling van agrarisch bodem- en waterbeheer (bemesting, grondbewerking en peilbeheer) de perceelemissie van nutriënten naar oppervlaktewater te
verminderen. Daarvoor is inzicht nodig in de relaties tussen deze handelingen, weersinvloeden, hydrologie en biochemische processen in het perceel en de waterkwaliteit. De reguliere methode van oppervlakte)waterkwaliteitsmonitoring (periodieke steekbemonstering een keer per 4 weken) is hiervoor onvoldoende
geschikt. Om ingreep-effect relaties te kunnen vaststellen (op basis waarvan maatregelen kunnen worden genomen) is een alternatieve monitoringsstrategie vereist, waarbij informatie wordt verzameld die van belang is om tot het vereiste
inzicht te komen.

Bekijk het project