Golven Deltares, 29 juni 2018, Delft. Foto Marco De Swart

Nieuw project gestart: WOODY: Full scale hydraulic and ecological optimisation of a dike-forest combination

Geplaatst op:

Op het gebied van waterveiligheid is er steeds meer aandacht voor “nature based” of “Building with Nature” (BwN) oplossingen als alternatief voor of aanvulling op traditionele benaderingen. BwN oplossingen kunnen niet alleen bijdragen aan duurzaamheid en verhoogde omgevingskwaliteit maar ook een kostenbesparend alternatief zijn voor dijkverhogingen. Zo kan vegetatie in de vorm wilgenbossen in de uiterwaarden langs rivieren of mangrovebossen aan de kust de hydraulische belastingen op achterliggende dijken aanzienlijk verminderen. Potentieel kan dit de kosten voor dijkverhogingen en dijkbekledingen beperken. Echter op dit moment is er nog een aantal kennishiaten dat de toepassing van vegetatie in ontwerp beheer en toetsing van waterveiligheid belemmert. Eén van deze hiaten is de effectiviteit van vegetatie in het reduceren van de hydraulische belasting op dijken onder extreme condities. Veldmetingen onder deze omstandigheden zijn vrijwel niet beschikbaar en de meeste schaalmodellen zijn ongeschikt vanwege schaaleffecten. Echter recentelijk is met de Deltagoot een mogelijkheid ontstaan om op ware schaal te kunnen testen een unicum!

Doelen:
1. Het kwantificeren van effecten van wilgenbossen op de hydraulische condities
2. Het kwantificeren van de invloed van wilgenbossen op hoogwaterveiligheid
3. Het in kaart brengen van faalmechanismen voor wilgenbossen
4. Het valideren van golfreductie door vegetatie in numerieke modellen

Bekijk het project