Nieuw project gestart: Vernieuwing veiligheidsfilosofie van damwandconstructies

Geplaatst op:

In Nederland staat de komende decennia een enorme vervangingsopgave op de agenda waaronder de vervanging en renovatie van ruim 200 natte kunstwerken. Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is, met een significant deel in damwandconstructies. Om de benodigde investering in deze grote hoeveelheid damwandconstructies te kunnen minimaliseren is nieuwe kennis nodig. De veiligheidsfilosofie voor het ontwerp van damwandconstructies in het handboek damwanden CUR166 is aan vernieuwing en verbreding toe. Sinds het verschijnen van het handboek damwanden in 1993 hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Dit standaardwerk in de geotechniek is inmiddels zo verouderd dat het toe is aan een gehele herziening. Binnen het CROW-project N1498 wordt door circa 20 opdrachtgevers en de marktpartijen gewerkt aan het op basis van bestaande kennis up-to-date brengen van de praktische aspecten van het handboek. Echter voor het onderdeel veiligheidsfilosofie ontbreekt een deel van de benodigde kennis en dient industrieel onderzoek te worden uitgevoerd. Het Havenbedrijf Rotterdam, Fugro, CROW en Deltares gaan samen het onderzoek uitvoeren om te komen tot een herziening en verbreding van de veiligheidsfilosofie voor het ontwerp van damwandconstructies.
Op dit moment worden damwandconstructies nog steeds ontworpen met een 28-jaar oude veiligheidsfilosofie. Bij de introductie van de Eurocode in 2012 heeft Nederland ervoor gekozen om volgens deze oude systematiek damwanden te blijven ontwerpen. De systematiek van de Eurocode is echter een andere en dat leidt tot afstemmingsproblemen en sub-optimalisaties. Het is voorzien dat in 2025 de Eurocode haar eerste grote herziening zal krijgen, dit is een goed moment om de veiligheidsfilosofie voor het ontwerp van damwanden in Nederland te updaten maar ook beter aan te laten sluiten op de Eurocode. Er is onderzoek nodig naar op welke wijze de veiligheidsfilosofie kan worden herzien waarbij onderzocht moet worden op welke wijze nieuwe inzichten en ontwerpmethoden daarin een goede plaats kunnen krijgen. De resultaten van probabilistische analyses van damwandconstructies vormen een van de belangrijkste
pijlers waarop de veiligheidsfilosofie wordt gebaseerd. Voor onverankerde en enkelvoudig ondersteunde damwanden zijn deze analyses reeds beschikbaar. Voor meervoudig ondersteunde dam is echter geen probabilistisch onderzoek beschikbaar waarop een veiligheidsfilosofie kan worden gebaseerd. NB Het herzien van het handboek damwandconstructies zelf valt buiten het PPSproject en wordt opgepakt door de CROW en de reeds opgericht CROW-werkgroep.

Bekijk het project