Nieuw project gestart: Toepasbaarheid en voorspelbaarheid lokaal gewonnen klei voor dijken

Geplaatst op:

Op een aantal plaatsen in Nederland liggen kwelders en schoren voor de kust. Op de kwelders en schoren vindt aanslibbing van sediment plaats. Het aangeslibde sediment kan ingezet worden als materiaal voor dijkversterking en daarmee worden primaire grondstoffen uitgespaard, transport van materialen vermeden en de emissie van broeikasgassen sterk teruggedrongen. Bovendien bezinkt slib in havens en moet er gebaggerd worden. Verder is de verwachting dat de waterkwaliteit van estuaria, bijvoorbeeld de Eems-Dollard, verbeterd door onttrekking van sediment.
Indien mogelijkheden worden vergroot om dergelijke klei toe te passen ontstaan kansrijke opties om slib, bijvoorbeeld van het Eems-Dollard systeem, uit het water te verwijderen en een nuttige toepassing te geven. Het gebruik van primaire grondstoffen wordt dan tegengegaan, transport van klei wordt beperkt en de emissie van broeikasgassen wordt
teruggedrongen, en tegelijkertijd worden de ecologische omstandigheden van het oppervlakte water en van het gebied verbeterd. Kortom, het project heeft een groot maatschappelijk belang.
Ervaringen in de Kleirijperij laten evenwel zien dat na een periode van drie tot vijf jaar het materiaal waarschijnlijk verwerkbaar in een dijk is, maar het nog niet zal voldoet aan de standaard richtlijn (TR Klei voor dijken) omdat sprake is van een te hoog zoutgehalte en ook een te hoog gehalte aan organische stof. Toch zijn in het verleden dijken met klei afkomstig van de kwelder aangelegd en is gekomen tot een waterveilige dijk. Het onderhavige onderzoek beoogt te komen tot een wetenschappelijke onderbouwing dat een verantwoorde toepassing van dergelijke klei in een waterveilige dijk mogelijk is. Daartoe worden proeven en testen in het laboratorium uitgevoerd met monsters genomen van materiaal afkomstig van de Kleirijperij en van bestaande dijken. Inmiddels is een Proefdijk met dit materiaal aangelegd.
Bovendien zal een parallel verlopende proef in de Deltagoot worden uitgevoerd (Fase 3). Tijdens deze proef, die ondergebracht zal worden in de Kennis en Innovatie (K&I) Agenda van het HWBP, zal een talud worden voorzien van het beoogde materiaal en beproefd worden onder praktijkomstandigheden betreffende golfoploop en golfklappen.
Dit TKI-Project gaat met name over het toetsen / bevestigen van de verwerkbaarheid en de erosiebestendigheid van deze gebiedseigen klei. Het vormt Fase 1 en Fase 2 van de werkzaamheden. Derhalve wordt dit TKI project (Fase 1 en Fase 2), samen met de Deltagootproeven (Fase 3), samen in een HWBP K&I Agenda voorstel gevoegd.

Bekijk het project