Nieuw project gestart: ShorelineS Research & Development

Geplaatst op:

Dit voorstel stelt zich ten doel om essentiële kennisbouwblokken te ontwikkelen die nodig zijn voor het modelleren van de impact van klimaatverandering op zandige kusten. Deze kennis is nodig om de toekomstige sedimentbehoefte en beheer van de zandige kust op een duurzame manier uit te kunnen voeren. Voor het evalueren van effecten van klimaatverandering dient namelijk verder vooruit gekeken te worden dan nu nog het geval is. Ook dient rekening gehouden te worden met de complexiteit van de zandige kust (o.a. met havendammen) die in huidige modellen nog niet goed kunnen worden meegenomen.
Dit project richt zich daarom op Kennisontwikkeling over het evalueren van sedimenttransport over klimaattijdschalen op realistische zandige kusten met kustwaterbouwconstructies. Kennisbouwblokken die worden gerealiseerd zijn gerelateerd aan 1) implementatie van (door klimaatverandering) wisselende hydrodynamische condities in dit kustmodel, 2) de op lange tijdschalen relevante samenhang van kustdwarse elementen van de zandige kust (o.a. duinen, brandingszone en diepe vooroever), 3) de wisselwerking tussen waterbouwkundige constructies en het zandtransport en 4) toepassing van efficiënte mathematische rekentechnieken met een dynamisch rekenroosters waardoor analyses op klimaattijdschalen haalbaar kunnen worden.
Data en modellen van kustsecties worden gegenereerd door de TKI participanten en zullen door Deltares en IHE-Delft worden geanalyseerd én omgezet in generieke kennisregels. De marktparticipanten zullen participeren in tenminste één van de kennisbouwblokken. Zo kan tevens een unieke database worden opgezet met relevante case studies (gebiedskennis, historische meetgegevens en gebiedsmodellen). Dit zal concreet worden in de pilot-applicatie voor de Noord-Hollandse kust. Disseminatie van kennis zal plaatsvinden in rapportages, software code en wetenschappelijke publicaties. De software code zal aansluiten bij de open-source ontwikkeling van het lange-termijn kustlijnmodel ‘ShorelineS’, waaraan verschillende universiteiten en kennisinstellingen werken (zowel in Nederland als wereldwijd; zie ook het onderdeel ‘valorisatie’). Ook wordt een community gebouwd ter borging van de kennis over lange-termijn modelleren van zandige kusten.

Bekijk het project