Nieuw project gestart: ROBAMCI fase 4 (laatste fase)

Geplaatst op:

Naar schatting wordt in Nederland door RWS en Waterschappen jaarlijks ongeveer 10 á 15 Miljard Euro ingezet in landelijke en regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen waterwegen rioleringen waterzuivering en waterveiligheid Systematisch en risk based management van publieke assets in de GWW sector zoals dijken kunstwerken en ondergrondse infrastructuur is minder ver ontwikkeld dan die in andere sectoren. De (financiële) afwegingen en een efficiënte inpassing van infrastructuur wordt steeds complexer. Beheerders binnen en buiten Nederland zijn zich in toenemende mate bewust dat een systematische en transparante aanpak nodig is om het systeem van assets de functies in stand te houden en de ermee gemoeide uitgaven te verantwoorden. Kennis over ervaring met en data van assets zijn versnipperd. Er is onvoldoende integrale en gezamenlijke focus in de governance en organisatie van instandhouding van de functies waartoe publieke assets dienen waardoor informatie kennis ontwikkeling en besluitvorming op verschillende niveaus elkaar onvoldoende versterken. Er liggen onbenutte kansen voor efficiency in de GWW sector omdat er onvoldoende wordt ingezet op integraal en samenhangend management van de assets voor het in stand houden van functies in het publieke domein. Het project sluit goed aan bij de kennisvragen uit meerdere KIC’s.

Doel van het project is om het in stand houden van functies in het publieke domein te faciliteren met best practices kennis methoden en tools en daarmee transparantie en significante efficiencywinst te bereiken in de kosten van aanleg beheer en onderhoud geïllustreerd met een business case voor toepassing in de GWW sector. In Fase 1 lag de nadruk op het verkennen van de toepassing van AM aan de hand van cases. Deze fase is vrijwel afgerond en heeft geresulteerd in een eerste bevestiging van de hypothese dat significante efficiency met risk based management kan worden bereikt. In fase 2 is opnieuw aan de hand van cases gewerkt maar het doel was om dit meer vanuit een vast framework te doen en het framework aan de hand van de ervaringen te updaten. En tevens om het vanuit een vast format voor synthese en business case te doen zodat de benefits concreet en vergelijkbaar in beeld gebracht kunnen worden. Deze fase is nu in de eindfase. Samen met fase 1 zijn er 8 cases gedaan of bijna afgerond en is tooling in researchvorm ontwikkeld. In fase 3 (loopt momenteel eind 2017) ligt de focus op het verkrijgen van voldoende concrete cases om de hypothese in het project te onderbouwen voor de breedte van de gww sector het verder toepasbaar maken van de tooling het onderbouwen van de synthese en business case en op het voorbereiden van de boodschap die uit ROBAMCI volgt. De focus ligt in fase 3 dus zowel op het ontwikkelen van tools en methoden voor het framework en de business case maar ook op het overbrengen en overdragen van resultaten. In fase 4 staan de laatste cases en de afronding centraal. De tooling moet in prototype worden afgerond op een manier waarop die bruikbaar is voor de partners in de gouden driehoek (sluit aan bij de KIA vragen zie relatie met de KICs op pag 2/3 van deze aanvraag).

Bekijk het project