Nieuw project gestart: Recirculatie van onderhoudsbaggerspecie

Geplaatst op:

In een eerder project met het Havenbedrijf is bemerkt dat het langetermijnsbaggeronderhoud waarschijnlijk sterker wordt beinvloed door recirculatie van slib vanuit de verspredingslokaties dan eerder uit diverse kortetermijnanalyses is afgeleid. Bovendien lijkt de recirculatie na de aanleg van Maasvlakte-2 te zijn toegenomen. Het berekenen van deze lange-termijn recirculatie als functie van de locatie van de loswal, de geometrie van het mondingsgebied en de hydrodynamische condities is een innovatief onderwerp waarover nog diverse onzekerheden bestaan. De potentie voor kostenbesparing enerzijds en natuurwinsten anderzijds is echter hoog. Daarom is hier een TKI project voor opgestart.

Bekijk het project