Nieuw project gestart: Praktijkonderzoek en CoP effectiviteit doorgroeibare groene verhardingen

Geplaatst op:

In dit project ‘‘CoP’ klimaatadaptatie 5 Groene Gemeenten: meten, weten en opschalen’ verzamelt een consortium van Deltares, hogescholen en universiteiten (TUDelft en TU Eindhoven) met en voor 5 gemeenten (Leiden, Amsterdam, Tilburg, Eindhoven, Utrecht en Almere) data over het daadwerkelijk functioneren van doorgroeibare en halfverhardingen met focus op de kennisleemte rond groene doorgroeibare verhardingen. Er is geen kennis over (de variatie in ruimte en tijd) van infiltratiesnelheden van groene verharding en daarmee de kosteneffectiviteit voor de uitdagingen overstromingsproblematiek en droogte.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door ‘evidence based’ participatief onderzoek: geïmplementeerde voorzieningen worden geëvalueerd in de praktijk en onderworpen aan diverse testen om nieuwe kennis te verwerven over de (hydraulische) prestaties in de tijd en getoetst aan de ambities van de gemeenten die gezamenlijk worden besproken in een Community of Practice. Aanvullend worden metingen gedaan naar vervuiling van de bodemlaag met XRF .
Het consortium voert in ClimateCafes (climatecafe.nl: interdisciplinair veldonderzoek in triple helix setting) metingen uit met hogescholen en gemeenten op meer dan 50 locaties in 5 gemeenten waarbij van diverse geïmplementeerde groene adaptatiemaatregelen de data worden verzameld en geanalyseerd in relatie tot hydraulische effectiviteit, kenmerken en omgevingsfactoren (dimensies voorziening, leeftijd, beheer, locatie factoren als bomen en wijktypologie etc). De ‘evidence based’ hydraulische resultaten (data gevisualiseerd met video beelden) worden opgenomen in een vrij toegankelijke database (ClimateScan.nl) en besproken in de CoP samen met de ervaringen (beheer, kosten) van de gemeenten.
De resultaten worden gebruikt voor het verbeteren van het ontwerp, aanleg en beheer van groene verhardingen.
Daarnaast wordt het inzicht rond de toepasbaarheid van doorgroeibare verhardingen vergroot doordat de resultaten worden verwerkt in de KBSToolbox.nl zodat bij het ontwerpen van klimaatadaptatie de lessons-learnt worden meegenomen. Hieruit worden lessen getrokken voor Nederland: do’s and don’ts bij klimaatadaptieve voorzieningen.
Het project gebruikt, verbindt en versterkt lopende op klimaatbestendigheid gerichte initiatieven:
• Onderzoek waterpasserende verhardingen met gemeente Leiden
• Human capital ‘ClimateCafé’: waterchallenges.nl en climatecafe.nl

Het project heeft een looptijd van 2 jaar en bestaat uit drie opeenvolgende werkpakketten: Meten, Weten, Opschalen:
• Meten: meten in de vorm climatecafes bij 5 gemeenten (50 locaties) met nieuwe meetmethoden
• Weten: analyse van (hydraulisch) functioneren van doorgroeibare verhardingen
• Opschalen: Delen van resultaten en ervaringen met doorgroeibare verhardingen om te komen tot opschaling
Met concrete producten
• Locaties met doorlatende (focus op doorgroeibare) verhardingen in Nederland in database climatescan.nl
• Meetresultaten en kenmerken van alle onderzochte groene adaptatiemaatregelen
• Ontsluiting van Meetresultaten en kenmerken in openbare database (ClimateScan.nl)
• Meetprotocollen voor type gemonitorde groene adaptatiemaatregelen
• Evidence based visualisaties van de groene adaptatiemaatregelen
• Rapportage over het functioneren van groene adaptatiemaatregelen en concrete aanbevelingen voor verteringen en toepasbaarheid
• Update KBS Toolbox (https://kbstoolbox.nl)
Publicaties in vakbladen en nieuwsuitingen binnen nationale adaptatienetwerken.

Bekijk het project