Nieuw project gestart: Post NWB Watersysteem Analyse

Geplaatst op:

Het voorliggende voorstel is een mogelijk vervolg op het succesvolle TKI project: BMP Adaptief Ingrijpen. Tijdens dit project is door bedrijfsleven en waterbeheerders de behoefte gesignaleerd aan een nieuwe methodiek voor watersysteemanalyse, gericht op adaptieve maatregelen in de buitenruimte en gebruikmakend van de mogelijkheden van de nieuwe generatie hoge resolutie (gebieds)modellen. Dit voorstel beschrijft de (door)ontwikkeling van een dergelijke methodiek en bijbehorende applicaties.
Het plan ligt daarom in het verlengde van het huidige Beste management Practice (BMP) Adaptief Ingrijpen. Het gaat om het verder uitwerken van een concept dat tijdens deze studie naar boven kwam als een interessant nieuw speerpunt: de ontwikkeling van een nieuw ‘post NBW’ breed watersysteem analyse kader. Een kader dat ook bruikbaar is voor het beoordelen en –‘mee ontwikkelen’ van initiatieven in de buitenruimte en in het watersysteem die niet perse vallen onder de juridische verantwoordelijkheid van de waterbeheerder, maar waar de waterbeheerder zich wel degelijk toe ‘moet verhouden’. Bijvoorbeeld omdat deze ingrepen een belangrijke rol spelen in gebiedsprocessen of passen binnen een maatschappelijk relevant kader dat echter niet direct via een normbenadering wordt geadresseerd (bv klimaatadaptatie,
robuustheid mbt hoosbuien, duurzame inrichting van stedelijk gebied, ruimtelijke kwaliteit).
Ook het zogenaamde ‘meedenken’ van de waterbeheerder bij uitbreidingsplannen van bedrijven en particulieren valt hier onder. Dit meedenken mag visionair zijn, maar moet vanuit de overheid wel vanuit een kader gebeuren waarbinnen plannen, hun effect op het watersysteem en hun meerwaarde mbt de watersysteemdoelen van de waterbeheerder op een vergelijkbare wijze worden gekwantificeerd en beoordeeld.

Bekijk het project