Nieuw project gestart: Omgang met de dynamiek en daaraan gekoppelde onzekerheden en risico’s van BwN-oplossingen

Geplaatst op:

Achtergrond
Veel verschillende partijen staan positief tegenover Building with
Nature. Het feit dat op integrale wijze verschillende waarden worden
gecreëerd door in een oplossing (1) gebruik te maken van
natuurkrachten en (2) kansen te bieden voor natuurontwikkeling wordt
goed gewaardeerd. Echter, doordat BwN-oplossingen natuur
gebruiken/bevatten, is het functioneren van deze oplossingen
afhankelijk/beïnvloed door natuurlijke dynamiek. De confrontatie van
deze dynamiek met harde ‘eisen’ (bv de veiligheid bij een 1:10.000
jaar storm, een benodigde hoeveelheid biodiversiteitsverbetering,
bepaalde arealen van een bepaalde habitat) levert onzekerheden en
risico’s op, die de (grootschalige) implementatie van BwN in de weg
kunnen zitten; in project-ontwikkeltrajecten wordt regelmatig besloten
om vanwege onzekerheden en risico’s rondom dynamiek van de
oplossing niet voor een BwN-oplossing te gaan.
Acties
Door onderzoek uit te voeren naar de typische kenmerken en
invloeden van natuurlijke dynamiek op (de werking van) BwNoplossingen en de daaruit voortvloeiende onzekerheden, kan
planmatig en systematisch worden nagedacht over mogelijkheid om
deze beheersbaar te maken. Er wordt gewerkt aan de creatie van een
systematische model-aanpak om deze beheersingsmogelijkheden in
beeld te brengen, af te wegen en te selecteren.
Resultaten
De model-aanpak laat projecten en hun ontwikkelaars, ontwerpers en
andere stakeholders zien welke maatregelen kunnen worden
genomen om met issues rondom dynamiek en daaraan gelieerde
onzekerheden van BwN-oplossingen om te gaan. Met deze nieuwe
kennis wordt een grote ‘barrier’ binnen toepassing en upscaling van
BwN aangepakt.

Bekijk het project