Nieuw project gestart: Natte teelten voor waterkwaliteitsbeheer

Geplaatst op:

Op veel plekken in Nederland is het een hele uitdaging om KRW doelen voor waterkwaliteit te halen. De oorzaak hiervoor ligt voor een groot deel in de hoge nutriëntenbelasting (stikstof, fosfaat) op het watersysteem, met name vanuit de landbouw en RWZI’s . Natte teelten, zoals de teelt van lisdodde of riet, kunnen, als ‘constructed wetland’ een bijdrage leveren aan het verminderen van deze belasting. In het wetland worden nutriënten omgezet in biomassa, waardoor
deze uit het water worden verwijderd . Als deze biomassa wordt geoogst kan ze een bijdrage leveren aan de opbouw van een circulaire economie en kringlooplandbouw.
Op voorhand lijken er verschillende mogelijkheden te bestaan om natte teelten in te zetten voor waterkwaliteitsbeheer.
1. Nutriëntenverwijdering bij erven, waar ze kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van afstromend water. Hier wordt de belasting uit een piekbron afgevangen alvorens de nutriënten in het slotensysteem terecht komen;
2. Nutriëntenverwijdering in de polders, in bestaande sloten. Met behulp van ‘zuiverende randen’ kan diffuse belasting uit de percelen worden afgevangen;
3. Nutriëntenverwijdering bij ‘zuiverende gemalen’, dus waar de poldersloten samen komen. Hier worden de nutriënten uit de gehele polder verwijderd in een groter zuiveringsmoeras.
In dit project wordt de technische, beleidsmatige en economische haalbaarheid van natte teelten voor waterkwaliteitsbeheer onderzocht. Deze studie dient als opstap naar een of meerdere vervolgproject(en).
Het eindresultaat van dit project bestaat uit een of meerdere inrichtingsvarianten per zuiveringslocatie, een beschrijving van het bijbehorende beheer, het te verwachten zuiveringsrendement en de biomassa opbrengst. De uitkomsten van de verschillende stappen die hiertoe geleid hebben en de uiteindelijke inrichtingsvarianten zullen worden beschreven in een rapport. Van iedere inrichtingsvariant zal tevens een overzicht worden opgesteld in de form van een flyer.

Bekijk het project