Nieuw project gestart: MUSA – Praktische formuleringen voor gedrag van zandslibmengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden

Geplaatst op:

Estuaria en getijdebekkens vormen de overgang tussen zee en kust. Daarmee vormen ze belangrijke leefgebieden voor flora en fauna en worden intensief gebruikt door de mensen, zoals voor de scheepvaart. Voor de ecologie en scheepvaart is het van belang de ontwikkeling van de platen en geulen, de sedimentatiesnelheden en de sedimentsamenstelling van de bodem te begrijpen en te voorspellen. De interactie tussen zand en slib in combinatie met de stromings- en golfcondities leiden in deze gebieden tot een complexe dynamiek met sterk migrerende geulen en getijplaten. Over het gedrag van de afzonderlijke fracties is al veel bekend, maar de kennis over de zandslib interactie is beperkt, evenals de beschikbare tools en modellen om de bodemontwikkeling en sedimenttransporten in zand-slib gebieden accuraat te modelleren. Voor o.a. grote aanlegprojecten vormt dit een beperking voor de inschatting van de baggerinspanningen. Maar ook voor het begrijpen van de impact op de natuur is dit van belang.

In dit onderzoeksproject willen 7 marktpartijen en Deltares de krachten bundelen om middels veldmeetcampagnes en gootproeven het begrip van de zand-slib dynamiek te vergroten en deze kennis inbedden in engineering tools en Delft3D.

Beoogde resultaten zijn:
• Verbeterde kennis gedrag zand-slib-mengsels op basis van veldmetingen en gootproeven.
• Engineering tools en verbeterde formuleringen in numerieke modelsoftware (Delft3D).
• Database met de data van de laboratoriumproeven- en veldmetingen.
• Publicatie(s)

Bekijk het project