Nieuw project gestart: Living Lab Building with Sediment in de Rijn-Maasmonding

Geplaatst op:

In de Rijn-Maasmonding worden grote hoeveelheden sediment “geproduceerd” door baggerwerkzaamheden in de riviermonding, havenbekkens en de vaarwegen. Tegelijkertijd is er veel zand nodig voor stedelijke ontwikkeling, voor waterveiligheid en voor natuurherstel. De uitdaging is om deze grote sedimentstromen te sluiten en te (her)gebruiken. Getijdeparken spelen een belangrijke rol om sediment te benutten en bieden kansen voor het vergroten van de ecologische en ruimtelijke kwaliteit in het stedelijk gebied. Nieuwe Building with Nature (BwN) concepten zoals slib- en zandmotoren, wisselpolders en gebruik maken van biobouwers laten zien dat combinaties van natuurontwikkeling, recreatie en waterveiligheid economisch haalbaar zijn en nieuwe kansen kunnen creëren. Een uitdaging is echter nog om deze BwN oplossingen toe te passen binnen complexe stedelijke context en de projecten op te schalen naar een maat die past bij de volumes van de huidige sedimentstromen.
Om dit voor elkaar te krijgen werkt het ‘Living Lab Building with Sediment’ samen met kennisinstellingen, natuurorganisaties, bedrijven, experts en gebiedspartners aan oplossingen voor duurzaam gebruik en grootschalige toepassing van sediment in de Rijn-Maasmonding. Dit project vormt daarmee een laboratorium voor de ontwikkeling van concepten en een werkwijze voor integraal sedimentmanagement die toegepast kunnen worden op het grotere schaalniveau van de Zuidwestelijke Delta en in deltagebieden wereldwijd.

Bekijk het project