Nieuw project gestart: Klimaatwerk in uitvoering fase 4 2021

Geplaatst op:

Het programma Klimaatbestendige stad- duurzaam GWW (Klimaatwerk in uitvoering 2018-2022 fase1 t/m 6) richt zich op wat nodig is voor de uitvoering, de doorvertaling van de nieuwe inzichten en ervaringen naar de uitvoerders (MKB) en hun opdrachtgevers (gemeenten) en het aftasten of de bedachte nieuwe kennis goed uitpakt in de praktijk. In ons gezamenlijke onderzoek proberen we ontwerpregels te maken die klimaatadaptatie zo makkelijk mogelijk maken (gewoon een extra norm –zoals 25cm boven straatpeil bouwen, geen water in woningen bij 60mm, etc), maar ook hittebestendig inrichten met duidelijke richtlijnen als max afstand tot koelte en percentage groen. Daarmee kan iedere herinrichting (uitgevoerd door een aannemer) eenvoudig klimaatbestendig worden. Naast veel nieuwe kennis en inzichten komen er regelmatig nieuwe productinnovaties op de markt in het ruimtelijk domein. Het probleem is
dat deze niet of beperkt worden toegepast. Het systeem heeft moeite productinnovaties te absorberen, bijvoorbeeld omdat het product nog niet wetenschappelijk in de praktijk is getoetst, soms de kosten hoger zijn en de
opbrengsten toevallen aan anderen dan zij die moeten investeren of ver in de toekomst pas hun beslag krijgen.
Deze e.a. nodige technologische oplossingen moeten vergezeld gaan met sociale innovatie en systeemverandering. In de praktijk blijkt namelijk dat het nog niet vanzelfsprekend is dat de beheerder, de aannemers en burgers betrokken worden in het routinematige werk aan klimaatadaptatie en dat gemeenten daarin nog te weinig doen. Het toont aan dat het belangrijk is nog enige tijd flink in te zetten op het betrekken van alle betrokken stakeholders zodat klimaatadaptatie de norm wordt ook in de reguliere meer routinematige werkzaamheden. De nadruk in 2021 (fase 4) ligt op de kennisontwikkeling en praktijktoepassing van deze kennis op de volgende onderwerpen:
1. Waterbergende weg; Wat zijn de voor en nadelen van verschillende soorten ondergrondse berging en met name kan een wegcunet van zand als waterbergende weg dienen?
2. Systeem van groenblauwe daken in Amsterdam: Hoezeer draagt een systeem van blauwgroene daken bij aan klimaatadaptatie?
3. Hittebestendigheid: Hoe pakken de hitterichtlijnen in de praktijk uit en welke bijstelling is nodig. Hoe effectief zijn specifieke hitte-interventies.
4. Hoe zorgen we voor klimaatbestendig groen? Naast kennisontwikkeling wordt de ontwikkelde kennis in de concrete bouwpraktijk toegepast (Samen leren, Samen innoveren) waarbij op een wijze wordt gewerkt dat:
5. Processen van elkaar worden verbeterd en innovaties sneller in projecten worden ingepast (systeem verandering),
6. Praktijkgerichte implementatie van klimaatadaptatie (sociale innovatie/competentie ontwikkeling).
Producten 2021 fase 4:
– Symposia en regionale “Infralokalen” cq webinars
– Publicatie over inzicht in het systeem van groenblauwe daken op hitte in de stad en isolatie panden
– Tussenrapportages Waterbergende weg – Praktijklessen klimaat bestendig inrichten – best practices Website www.BuitenRuimte.info(www.KlimaatwerkinUitvoering.nl en www.hva.nl/klimaatbestendigestad ) Daarmee willen we bereiken dat huidige en toekomstige professionals beter toegerust zijn bij het ontwerpen, inrichten en beheren en onderhouden van de stad. Zie bijlage voor producten en een overzicht van innovaties uit fasen 1 t/m 3.

Bekijk het project