Nieuw project gestart: Klimaatadaptatie in de praktijk

Geplaatst op:

Klimaatverandering leidt er toe dat de waterschappen en provincies samen met de andere actoren in het landelijk gebied inzicht willen in de ruimtelijke, maatschappelijke en fysieke gevolgen ervan op regionale schaal, in mogelijke adaptatiemaatregelen in hun land- en watersystemen, en hoe die via gebiedsprocessen kunnen worden gerealiseerd. Daartoe gebruiken wij ontwikkelpaden (IPCC: climate development pathways) als integrerend concept om te komen tot
handvatten voor klimaatbestendige inrichting van de Nederlandse zandgebieden met duurzaam economisch gebruik.
Ontwikkel paden vormen een mechanisme voor flexibele aanpassing aan de voortdurend veranderende omstandigheden door zowel geplande ontwikkelingen als autonome ontwikkelingen zoals klimaatverandering. Van incidenteel uitvoeren van grootschalige projecten bewegen we naar een langlopend dynamisch interactief planproces waarin wanneer nodig bijstellingen worden gerealiseerd om te komen tot een klimaat adaptieve inrichting en bijbehorend aangepast economisch gebruik. De ontwikkelpaden moeten worden gevoed met inzichten in de op dat moment te verwachten
veranderingen en de effecten van adaptatiemaatregelen. Hiervoor is een goed begrip van de gebiedspecifieke land- en watersystemen van adaptatiemaatregelen op diverse schalen (tijd, ruimte, governance) vereist. . Ontbrekende kennis wordt in proeftuinen en living labs verzameld en Kritische (basis)data van het bodem- en watersysteem worden verzameld, analysemethoden en modellen om het complexe systeem integraal op landschapsschaal te kunnen analyseren worden aangepast en doorontwikkeld om toekomstverkenningen (scenariostudies, beleidsverkenningen en planvormingsprocessen) uit te voeren. De ontwikkelpaden en ondersteunend instrumentarium worden in co-creatie met stakeholders ontwikkeld en de toepasbaarheid en bruikbaarheid van op deze wijze van informatie voorziene ontwikkelpaden in gebieds- en beleidsprocessen worden in de praktijk (proeftuinen en living labs) getest. Uitwisseling van kennis is daarin een continu proces. Naast de methode worden ook draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en risico’s van ontwikkelpaden geĆ«valueerd. Een belangrijk onderdeel van het project is hoe de kennis en ervaringen uit de proeftuinen en living labs ‘op te schalen’ dus buiten de proeftuinen te implementeren. Klimaatadaptatie in de praktijk wordt een dynamisch proces van leren, participeren en implementeren dat zich als een olievlek gaat verspreiden.

Bekijk het project