Nieuw project gestart: Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100

Geplaatst op:

Het landelijk gebied in Laag-Nederland staat op een aantal plaatsen onder druk als gevolg van klimaatverandering en intensief gebruik van het natuurlijk systeem. Om te komen tot een klimaatbestendige inrichting moeten de volgende problemen worden aangepakt: 1) droogte en gebrek aan inzicht in (verandering in) watervraag en -aanbod, 2) wateroverlast, 3) verzilting, 4) bodemdaling, en 5) onvoldoende waterkwaliteit. De vraag is hoe landgebruik, inrichting en bodem- en waterbeheer klimaatadaptief kunnen worden vorm gegeven samen met de verschillende dragers en gebruikers van het landelijk gebied zoals landbouw en natuur, recreatie, het agrocomplex en bedrijven. Samen met deze stakeholders zullen we werken aan een toekomstbestendig perspectief voor zowel de korte als de langere termijn (2050-2100). De fysieke randvoorwaarden en het natuurlijke systeem zijn medebepalend voor mogelijke andere vormen van landgebruik en -inrichting. Ontwikkelpaden of adaptatiepaden zijn tools om concrete stappen op de korte termijn te verbinden aan de doelstelling voor de lange termijn. Concreet levert het project daarmee handvatten voor een klimaatadaptieve inrichting, bestaande uit hiervoor benodigde bouwstenen, maatregelen, verdienmodellen en adaptatiepaden voor gebiedsinrichting en watermanagement in Laag-Nederland.
Dit project maakt gebruik van en levert meerwaarde voor de vele lopende projecten en trajecten door vooral aandacht te besteden aan klimaatadaptatie en toekomstbeelden voor de langere termijn en door de gebiedsgerichte aanpak die de vele lokale experimenten overstijgt.

Bekijk het project