Nieuw project gestart: Innovative monitoring and reporting for Sustainable Water quality of the Meghna River (ISWAM)

Geplaatst op:

De waterkwaliteit in de grote rivieren in en om Dhaka is zeer slecht. Het water is dood en is niet geschikt voor gebruik van enig doel. Oorzaak is de lozing van ongezuiverd afvalwater door huishoudens en industrie. Zo lozen honderden kleine en middelgrootte (textiel)bedrijven hun afvalwater ongezuiverd op het oppervlaktewater. Om te voorzien in de drinkwaterbehoefte zal Dhaka in de toekomst oppervlaktewater als bron moeten gaan gebruiken. Er wordt er een pijpleiding voorzien om ruw water van goede kwaliteit te halen uit de Upper Meghna, ongeveer 30 km bovenstrooms de stad. De kwaliteit van het water in de Meghna is nog steeds uitstekend, maar door de verdergaande verstedelijking zijn er tal van bedreigingen.
Deltares doet in opdracht van de ADB een project, waarin samen met de belangrijkste stakeholders een beschermingsplan wordt gemaakt voor de Upper Meghna. Verder is het project gericht op het versterken van de capaciteit van de Departement of Environment (verantwoordelijk voor vergunningverlening, handhaving en de waterkwaliteit).
Er zijn een aantal problemen:
• Het gebrek aan gegevens over zowel de lozingen als de waterkwaliteit en daarmee een gebrek aan informatie voor het operationele en strategisch beheer van de het water.
• Gebrek aan middelen voor het opzetten en in stand houden van grootschalige meetnetten voor waterkwaliteit
• Het gebrek aan waterbewustzijn bij de belangrijkste stakeholders.
Deze problematiek is niet uniek maar speelt in veel grote urbane gebieden in de wereld.
Deltares en AKVO doen een subsidieaanvraag bij Partners voor Water voor het uitvoeren van een pilotproject gericht op de het verzamelen van grote hoeveelheden waterkwaliteitsgegevens met behulp van eenvoudige (goedkope) methoden gekoppeld aan een Smart Phone App. Lokale stakeholders (overheden, NGO’s en bedrijven) gaan op ca. 50 locaties in twee sterk vervuilde zijrivieren van de Meghna de waterkwaliteit meten. De data worden automatisch geüpload naar een centrale database, die gekoppeld wordt aan Delft FEWS (waterkwaliteit). Met behulp van Delft FEWS worden de data verwerkt tot informatie, die gedeeld kan worden met de stakeholders en het publiek en door de verantwoordelijke autoriteiten gebruikt kan worden voor operationeel en strategisch waterbeheer.
In het kader van deze TKI aanvraag wordt een Delft FEWS applicatie geconfigureerd en worden tools ontwikkeld voor het importeren van de data die verzameld worden met behulp van de door AKVO ontwikkelde App.

Bekijk het project