Nieuw project gestart: Grow with the Flow

Geplaatst op:

Door een veranderend klimaat zullen droogte en wateroverlast vaker gaan voorkomen. Dit heeft gevolgen voor boeren, de voedselverwerkende industrie, de verzekeraars en de waterbeheerders. De vraag is wat hun individuele handelingsperspectieven zijn, en hoe deze integraal geoptimaliseerd kunnen worden. Er zijn wel hulpmiddelen beschikbaar die individuele actoren ondersteunen, bijvoorbeeld beregeningsmodules voor boeren en waterbalansen voor waterschappen.

Maar deze missen een integraal meteo-bodem-water-gewas beeld, wat weer essentieel is om te komen tot een robuuster water -en voedselsysteem. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook wereldwijd door een groeiende wereldbevolking en een veranderend klimaat. Om tot zo’n integrale oplossing te komen hebben de waterschappen Aa en Maas, Vallei en Veluwe, voedselproducent Lamb Weston, verzekeraar Achmea-Agro en de kennisinstituten Deltares en Wageningen UR de handen ineengeslagen.

Door combineren van de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT, (grond)watermodellen, bodem-water-gewas-atmosfeer-modellen, satellietdata, sensoren, lokale intelligentie, slimme herkenningstechnieken (AI) en data-assimilatie (sleuteltechnologieën data en ICT, meet- en detectietechnologie) wordt een integraal monitoring- en voorspellingsplatform voor water en gewas ontwikkeld dat bruikbaar is op zowel lokale als regionale schaal. Hiermee kunnen enerzijds agrarische ondernemers, voedselverwerkers en verzekeraars hun dienstverlening verbeteren, processen optimaliseren en mogelijk kosten verlagen, terwijl aan de andere kant de waterbeheerder via modellen en teruggekoppelde data van de boer (daadwerkelijke beregening, sensoren en lokale intelligentie) een beter inzicht krijgt in de actuele status van het bodemwatersysteem en de te verwachten vraag naar water. Zo kunnen waterbeheerders efficiënter sturen, alsmede hun stakeholders inzicht geven in de verwachte hoeveelheid water die op korte termijn beschikbaar is. Stakeholders kunnen hierop weer anticiperen door tijdig watervoorraad vast te houden. Dit speelt ook in de voedselverwerkende industrie waar het efficiënt (her)gebruik van water een belangrijk thema is om de kwaliteit en zekerheid van voedselproducten belangrijk is. Daarmee draagt het project bij aan het op gebiedsniveau afstemmen van aanbod en vraag van kwalitatief goed door de land- en tuinbouw en water afhankelijke industrie, en borgt het dat gebruik van water – óók in langdurige tijden van droogte -in belangrijke mate bijdraagt aan de efficiency en kwaliteit in de landen tuinbouw sector.

In het project ‘Grow with the Flow’ is in 2018 een prototype van een deel van een dergelijk systeem ontwikkeld, waarop voortgebouwd wordt. Het systeem mist nog cruciale onderdelen zoals terugkoppelingsmechanismen die noodzakelijk zijn voor een integrale optimalisatie. Ook verbetering van data en modellen en schaalbaarheid is noodzakelijk voor optimaal gebruik. Om te borgen dat het systeem daadwerkelijk impact gaat hebben, zijn in een sessie met belanghebbenden twee concrete use cases uitgewerkt: “Landbouw planningstool” en “watercommunicatie platform boer-waterschap’. Deze zijn in het meerjarig werkplan (bijlage 3) verder uitgewerkt. Door steeds te werken in de context van deze use cases, en deze iteratief met gebruikers te ontwikkelen, testen en verbeteren, ontstaat breed draagvlak en borgen we dat de innovatie in dienst staat van de toepassing. Er wordt nauw aangesloten bij de programma’s van verschillende partijen zoals “Duurzame teelt” van Lamb Weston en de Agrowatercoach vanuit de Regiodeal FoodValley bij Vallei en Veluwe.

Bekijk het project