Nieuw project gestart: D-HYDRO Urban-Rural

Geplaatst op:

De kans op wateroverlast in de bebouwde stedelijke omgeving neemt toe als gevolg van klimaatveranderingen. Extreme buien kunnen niet volledig afgevoerd worden door de riolering. Daarnaast neemt de kans toe dat het functioneren van de riolering wordt belemmerd door hoge oppervlakwaterstanden.
Om effectieve maatregelen te nemen om de kans op wateroverlast te verminderen is het noodzakelijk de interactie tussen riolering en oppervlaktewater goed mee te nemen bij modelstudies. Extreme neerslaggebeurtenissen voor riolering en oppervlaktewater zijn verschillend. Voor riolering zijn neerslaggebeurtenissen met hoge piekintensiteiten maatgevend en voor oppervlaktewater zijn de buivolumes bepalend.
Het doel van dit project is het verder ontwikkelen van de D-HYDRO Suite zodat bij het ontwerpen van maatregelen om wateroverlast tegen te gaan:
• rekening wordt gehouden met de interactie rioleringoppervlaktewater Samenvatting
• de beschikbare capaciteit in beide systemen optimaal wordt benut
Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Uitwerken en implementatie van de koppeling rioleringoppervlaktewater
• Het toevoegen van ontbrekende ID functionaliteiten binnen het hydrodynamische rekenhart van D-Flow FM voor
toepassingen binnen het stedelijk waterbeheer.
• Het combineren van verschillende hydrologische model concepten voor stedelijk en landelijk gebied
• Ontwikkelen van importfunctionaliteiten voor het importeren van netwerken uit verschillende gegevensbronnen (GWSW, HYDAMO, opendata)
• Uitwerken van een modelleringssystematiek waarbij rekening gehouden wordt met de verschillen in tijdschalen
tussen riolering en oppervlaktewater
• Valideren van de ontwikkelde elementen
Het resultaat is een gevalideerde bèta projectversie van D-HYDRO Suite, waarin de in dit project ontwikkelde modelcomponenten zijn ontsloten.

Bekijk het project