Nieuw project gestart: CoVadem voor Havenbedrijf Rotterdam

Geplaatst op:

Het onderhoud van de havensbekkens gaat gepaard met (reactief) baggerwerk dat wordt gestuurd door
gebiedssurveys. Wanneer uit een survey blijkt dat de bodem lokaal boven een bepaalde garantiewaarde is gekomen, wordt er gebaggerd. Een vroeg signaal van bodemveranderingen zou kunnen helpen om hetzij beter te anticiperen
op overschrijding van triggerlevels, hetzij beter in te kunnen schatten wanneer een nieuwe bodemsurvey moet worden uitgevoerd. Hoge frequentie metingen, zoals de CoVadem waterdieptedata, kunnen bruikbaar zijn voor dit type vraagstukken. Naast waarschuwingssignalen gebaseerd op geïnterpreteerde trends van de metingen kan de data ook gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in aanslibbings- en erosieprocessen, door de diepte-informatie direct te koppelen aan o. a hydro-meteo invloeden en scheepsbewegingen. Daarnaast is vanuit de duurzaamheid doelstelling van het Havenbedrijf meer inzicht gewenst vanuit de emissie van binnenvaart. Door koppeling aan het CoVadem gegevensbestand met brandstofverbruik als functie van vaarsnelheid en belading, kan mogelijk een verbetering van
de nauwkeurigheid van de emissiegegevens worden behaald. Vanuit deze achtergrond zijn er met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR)/Smartport een aantal gesprekken gevoerd om te bezien of de CoVadem data van meerwaarde kan zijn om deze ambitie verdere invulling te geven. Hiertoe is binnen het Smartport de roadmap Future Proof Port Infrastructure het meest geschikt aangezien het hierin primair gaat om waardecreatie door maritieme infrastructuur en waterwegen slim te benutten.

Bekijk het project