Nieuw project gestart: COASTAR – Zout op afstand zoet op voorraad. Grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond

Geplaatst op:

Wereldwijd staan zoetwatervoorraden onder druk door een steeds hogere vraag en afnemende waterbeschikbaarheid. In kustgebieden wordt deze druk verhoogd door verzilting, onder andere door zeespiegelstijging, bodemdaling en overexploitatie van het beschikbare zoete grondwater. COASTAR draagt bij aan een oplossing voor deze problematiek. COASTAR staat voor grootschalig gebruik van de ondergrond voor de zoetwatervoorziening van gebieden met zout water. In dit programma wordt planmatig onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling, haalbaarheid en effecten van 4 innovatieve COASTAR maatregelen:
1. Brakwaterwinning duingebieden voor productie van drinkwater én
vergroten strategische zoetwatervoorraad in de duinen;
2. Brakwaterwinnen diepe polders voor drinkwaterproductie én afname van de zoutvracht richting het oppervlaktewatersysteem;
3. Duurzame gietwatervoorziening in het Westland door ondergrondse berging van het neerslagoverschot in combinatie met voorkomen van wateroverlast tijdens piekbuiten, en
4. Technieken voor ondergrondse waterberging in stedelijk gebied. Een methodiek wordt ontwikkeld om de impact en effecten te kwantificeren om lokale en nationale schaal, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de COASTAR maatregelen en technologieën.

Bekijk het project