Nieuw project gestart: Broeikasgasemissies bij nat grondverzet

Geplaatst op:

Bij nat groot grondverzet vinden CO2 en methaanemissies plaats als gevolg van gebruik van fossiele brandstoffen uit het materieel, en als gevolg van emissie uit het in het sediment aanwezige organische stof. De mate waarin de laatste emissie plaatsvindt is onbekend. Dit project levert een eerste kwantitatief inzicht in de broeikasgasemissies vanuit het bodemmateriaal bij nat grondverzet. In dit project wordt daarvoor op praktijkschaal van nat grondverzet metingen gedaan naar deze emissie. Het levert een beeld op van de relevantie van deze emissieroute in vergelijking met andere bekende emissieroutes. Daarnaast en of reductiemaatregelen noodzakelijk zijn om emissieloos nat grondverzet te verwezenlijken.
De resultaten bestaan uit best practices over de inzet van de nieuwe meetmethode, en een analyse van de relevantie van de emissie en de factoren waar het van afhankelijk is. Daarmee komt een extra tool beschikbaar in de toolbox van het duurzaam grondverzet.

Bekijk het project