Nieuw project gestart: Bodemdaling in steden op slappe ondergrond

Geplaatst op:

Er bestaan urgente knelpunten rondom de implementatie van maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en negatieve gevolgen van bodemdaling te beperken. De knelpunten bestaan uit gebrek aan kennis, bewustwording bij betrokken partijen en problemen met betrekking tot beschikbaarheid van gegevens. Het doel van het project is om, met betrokken partijen gezamenlijk, kennis te ontwikkelen over bodemdaling en effectieve oplossingen voor het omgaan met en tegengaan van bodemdaling.
Dit project richt zich op twee onderdelen die beide zeer innovatief van aard zijn. Het eerste onderdeel in dit onderzoeksvoorstel, het afleiden van bodemdalingsinvloeden van grondwaterstandsveranderingen en ophogingen uit InSAR data, is ook pas zeer recent mogelijk, en niet of slechts zeer grof verkend. Met dit onderzoeksproject zal meer duidelijk worden over die invloeden en daarmee over de effectiviteit van maatregelen. Het tweede onderdeel richt zich op maatschappelijke kosten en baten van bodemdaling. Dit onderwerp staat, zeker in het stedelijk gebied, nog in de kinderschoenen. De inzichten uit een MKBA – gericht op bodemdaling in het stedelijk gebied – zijn uiteindelijk wel zeer bepalend voor het nemen van besluiten over de aanpak van bodemdaling.
Het project zal leiden tot de volgende resultaten: een kaartenset met informatie over de invloed van grondwaterstandsveranderingen en ophogingen die kan worden geconstateerd uit InSAR data, een aangescherpte MKBA Binnenstad Gouda en een risicoanalyse binnenstad Gouda.

Bekijk het project