Nieuw project gestart: BlueCan Helder water voor het klimaat

Geplaatst op:

Met het project BlueCan worden ‘vergeten’ broeikasemissies, de emissie uit zoetwater systemen, gemeten. Deze emissies kunnen aanzienlijk zijn: een plas van 100 hectare heeft uitgaande van de IPCC default waarden een uitstoot van 457 ton CO2-equivalenten per jaar. Om deze uitstoot te compenseren zijn 5700 zonnepanelen nodig! Met de update van de IPCC guidelines (2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines) zijn de emissies van watersystemen in de administratie opgenomen. Dat betekent dat de broeikasgasuitstoot van deze systemen moet worden geïnventariseerd. In het project BlueCan wordt de huidige kennis over de processen van broeikasgasproductie en -uitstoot samengevoegd. Hierbij is tijdens een pilot in 2019 vooral een sterke relatie tussen waterkwaliteit en emissies vastgesteld. Door het in beeld brengen van dit verband ontstaan er veel kansen op win-win situaties, waarbij naast de waterkwaliteitsdoelen ook aan de klimaatambities kan worden gewerkt. De huidige kennis is reeds in een Deltafact opgenomen (https://www.stowa.nl/deltafacts/waterkwaliteit/diversen/broeikasgasemissiesuit-zoetwater).
Door expertkennis op verschillende vakgebieden en vaardigheden in modelontwikkeling, wordt een unieke tool ontwikkeld om een eerste inschatting van de broeikasgasemissie te maken. Daarbij worden de effecten van de waterkwaliteit op de emissies duidelijk gemaakt en kan de effectiviteit van maatregelen ten behoeve van aterkwaliteitsverbetering bepaald worden.

Bekijk het project