Nieuw project gestart: Biologische asbestafbraak – fase 2

Geplaatst op:

De Nederlandse overheid heeft hoge ambities gesteld voor het verwijderen van asbest in diverse toepassingen zoals daken. Om deze ambities te halen zijn grote kosten gemoeid en veel van deze kosten gaan zitten in veiligheidsmaatregelen. Methoden om de verwijdering van asbest gemakkelijker en veiliger te laten plaatsvinden zouden tot grote kostenbesparingen kunnen leiden. Afvalverwerkende bedrijven kunnen hier een groot voordeel aan hebben.Uit een verkennend onderzoek door Deltares TNO en het Westerdijk Instituut is gebleken asbestvezels biologisch afgebroken kunnen worden. Dit vormde aanleiding om nader te onderzoeken of en zo ja hoe deze methodiek ingezet kan worden voor afbraak van asbestafval. Dit is in de eerste fase van dit TKI project onderzocht. Meer in detail is daarbij onderzocht hoe asbestcement beschikbaar kon worden gemaakt voor afbraak hoe asbest in bodem afgebroken kon worden en welke opties er zijn voor opschaling.Dit voorstel is een vervolgfase op het boven beschreven onderzoek. Na het proof-of-principle en de verkennning van mogelijke afbraakmethoden van de vorige fase is het doel van de hier voorgestelde vervolgfase om de meest kansrijke varianten te optimaliseren en testen. Hierbij zal specifiek worden onderzocht op welke manier deze asbestafbraak het meest rendabel kan worden uitgevoerd en wat de effectiviteit en de technische en economische haalbaarheid zijn.

Doelen van dit project zijn het optimaliseren van kansrijke biologische afbraakmethoden van asbest en het bepalen van de effectiviteit, technische haalbaarheid en kosten van deze methoden.

Bekijk het project