Nieuw project gestart: Best Management Practice Adaptief Ingrijpen

Geplaatst op:

Dit voorstel heeft een sterke hydrologische focus, gericht op het bestuderen en modelleren van maatgevende neerslag-afvoerprocessen tijdens extreme situaties en het ontwikkelen van concrete adaptieve ‘meedenkregels’ voor (ruimtelijke) ontwerp- en vergunningstrajecten.

Door klimaatverandering nemen extreme buien in frequentie en omvang toe. Vooral in gebieden met veel verharding leidt dit tot problemen zeker als maatregelen om de sponswerking van het systeem te vergoten lastig inpasbaar zijn zoals in binnensteden en glastuinbouw gebieden. Hier is weinig ruimte beschikbaar terwijl schaalvergroting en verdichting het waterbergend vermogen
verder aantasten. Hoe zorg je dat herstructurering, nieuwbouw en inbreiding in de buitenruimte ook de waterhuishouding en het omgaan met hemelwater ten goede komen?

Niet achteraf toetsen maar ‘eerder aan tafel’ als waterbeheerder is een veelgehoorde oplossing. Een ondernemer met plannen niet pas bij indiening beoordelen, maar samen zoeken naar een optimale bedrijfsvernieuwing. Mooi in theorie, maar de praktijk is weerbarstiger. ‘Eerder aan tafel’ leidt nog zelden tot optimale vervlechting van waterbeheer en ruimtelijke plannen. Een belangrijke reden is dat men eigenlijk nog steeds vanuit een toetsende rol meedenkt, met de traditionele criteria in de hand, zeker daar waar geen planologische functiewijziging nodig is en alleen vergunningverlening richting initiatiefnemers een dwingend kader vormt. De toetsing wordt naar voren gehaald in de tijd, maar de gewenste de ruimte voor betere planvorming wordt dan eigenlijk niet geboden.
De rol van de waterbeheerder moet meer ‘meedenkend’ zijn en de criteria slimmer, regels die de complexiteit van watersysteemwerking en de veranderende randvoorwaarden (klimaat) recht doen, en de vele mogelijkheden die daaruit voortkomen voor ruimtelijke inpassing.

Bekijk het project