Nieuw project gestart: Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen

Geplaatst op:

In 2014 is door Deltares een QuickScan1
uitgevoerd naar de risico’s van ge├»nduceerde aardbevingen voor de kritische infrastructuur in Groningen, waaronder waterkeringen en kunstwerken. Voor de waterbouwkundige kunstwerken, richtte de QuickScan zich op het falen van de betonconstructie en het optreden van verschilzakkingen wat effect heeft op de betrouwbaarheid van sluiten. Voor vier
constructies is aangegeven of preventieve of herstelmaatregelen nodig zijn. Vanwege de variatie in type constructies, grondslag en funderingen zijn geen algemene conclusies gegeven. De bedieningsgebouwen van de waterbouwkundige constructies zijn niet beschouwd, al wordt in een geval nader onderzoek naar het operationeel beheer van het gemaal aanbevolen. Uit de QuickScan van andere kritische infrastructuur, de hoogspanningsmasten en het gasnetwerk, komt naar voren dat de bedieningsfuncties in gevaar komen als de behuizing bezwijkt. Dit geeft aanleiding om te
veronderstellen dat ook de metselwerk bedieningsgebouwen bij gemalen en sluizen kwetsbaar zijn. Deze zijn immers niet ontworpen op seismische belasting. Sinds juni 2015 is de NCG actief om de veiligheid en leefbaarheid en economie te verbeteren in Groningen2. Als onderdeel van het meerjarenprogramma worden er concrete maatregelen getroffen
om woningen, monumenten en andere gebouwen in de provincie Groningen bouwkundig en preventief te versterken. Door marktpartijen zijn inmiddels allerlei maatregelen bedacht om de veiligheid van gebouwen bij aardbevingsbelastingen te verhogen en de kans op schade te verkleinen. Het meest voor de hand liggende toepassingsgebied voor dergelijke maatregelen wordt gevormd door de gemetselde woningen, omdat die als meest kwetsbaar zijn geïdentificeerd. Veel van deze maatregelen zijn breder toepasbaar en zouden ook ingezet kunnen worden in de bedieningsgebouwen bij gemalen en sluizen.
Een aantal van deze maatregelen wordt (internationaal gezien) reeds toegepast. Echter, er zijn ook tal van nieuwe, innovatieve, maatregelen die nog niet eerder toegepast zijn om de gevolgen van aardbevingen voor bouwconstructies te beheersen. Daarnaast zijn ook zijn het type bevingen en de bodemopbouw in Groningen dermate specifiek dat het niet evident is dat bestaande maatregelen ook in de Groningse situatie effectief zijn. Daarom is er behoefte om de effectiviteit van maatregelen in termen van de vergroting van de veiligheid van en de kans op schade te kunnen kwantificeren en beoordelen, zie ook paragraaf 3.4 van de kennis- en innovatieagenda Deltatechnologie3

Bekijk het project