Nieuw project gestart: AQUACONNECT: Climate-robust water provision and management for delta areas

Geplaatst op:

AQUACONNECT is een wetenschappelijk voorstel in voorbereiding
voor NWO-TTW waar een toegepast wetenschappelijke belangrijke
component in zit. Deze TKI aanvraag is voor een aanpalend project
aan de NWO aanvraag, en samen vormen ze het AQUACONNECT
programma.
Gedurende het hele jaar is de beschikbaarheid van zoet water van
vitaal belang voor Nederland voor de drinkwatervoorziening,
landbouw, industrie en natuur. Het robuust houden van het hele
watersysteem, vraagt om ontwikkeling van nieuwe technologieën
en nieuwe maatregelen, die ingepast worden in een aanpast
systeem van waterverdeling en beheer en afgewogen kunnen
worden met behulp van innovatieve digitale technologieën.
AQUACONNECT biedt geïntegreerde systeem- en technologische
oplossingen voor het vergroten van waterbeschikbaarheid voor o.a.
landbouw, drinkwatervoorziening en stedelijk gebied. Op basis van
nieuwe fysieke en maatschappelijke verbindingen die innovatieve
circulaire benaderingen mogelijk maken voor een doelgericht en ondemand aanbod van water op basis van momenteel onbenutte
watervoorraden. Twee belangrijke technologieën – de digitale en
chemische technologieën – worden gecombineerd met innovatieve
oplossingen, systeemoplossingen voor waterbeschikbaarheid en
waterbeheer.
Drinkwaterbedrijf Dunea heeft een bronnenstrategie ontwikkeld om
op de middellange en lange termijn te kunnen zorgen voor
leveringszekerheid. Deze strategie geeft een antwoord op de
voorziene toekomstige uitdagingen met betrekking tot de
beschikbaarheid van de bronnen (Maaswater en Lekwater), en op
de voorziene groei van de bevolking in het voorzieningsgebied. De
strategie gaat uit van vergroting van het bronnen portfolio om de
risico’s van toekomstige innamestops, door calamiteiten of droogte,
te kunnen beheersen. Om deze strategie te realiseren is Dunea
medio 2020 gestart met onderzoek naar twee nieuwe bronnen voor
drinkwater, namelijk brakwater in de duinen en het Valkenburgse
Meer/Oude Rijn systeem. Onderzoek naar innovatieve
zuiveringstechnieken om deze bronnen te kunnen benutten is een
belangrijk onderdeel van beide studies. Voor deze maatregelen
grootschalig geïmplementeerd kunnen worden wil Dunea
verdiepend onderzoek uitvoeren naar de werking van het systeem
en naar digitale en chemische technologieën die de maatregelen en
bedrijfsvoering toetsen en ondersteunen.

Bekijk het project