Proeftuin Duurzame Rivieren

Geplaatst op:

De Proeftuin Duurzame Rivieren wil ruimte bieden aan praktijkgerichte experimenten gekoppeld aan concrete opgaven en daarmee bijdragen aan een toekomstbestendig riviersysteem. De focus is gericht op het beproeven van nieuwe integrale oplossingen. Dat vraagt samenwerking tussen uiteenlopende partijen die “iets” met de rivier willen en het verbinden van toekomstige opgaven vanuit onder meer logistiek, economie, natuur, waterveiligheid en energie alsook een overstijgend vraagstuk zoals klimaatverandering.

De Proeftuin Duurzame Rivieren gaat zich focussen op een drietal gebieden: De Rijn-Maasmonding, Boven-Waal bij Nijmegen en de IJssel van Arnhem tot Kampen en Twentekanaal. Samen met vertegenwoordigers vanuit het (regionale) bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties worden opgave gekozen die om een innovatieve aanpak vragen met een bijpassende kennisontwikkeling – en valorisatie. Onderwijs en kennisinstellingen kunnen hierin een verbindende schakel zijn.

De Proeftuin is eind 2018 met betrokkenheid van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen gestart en loopt voor een periode van 5 jaar. Aansluiting zal worden gezocht bij de missie gedreven opgaven geformuleerd door de ministeries. Het kernteam Deltatechnologie faciliteert de Proeftuin op verzoek van het Topteam Water en Maritiem.

Wil je meer weten en/of meedoen?

Neem dan contact op met:

Philip Drontmann
Kwartiermaker TKI Duurzame Rivieren

Mob 06-5138 0641 philip@alliantiemanager.com