Hackaton Duurzaam en Kosteneffectief Grondverzet

Geplaatst op:

Het Kernteam Deltatechnologie organiseert een hackaton ‘Duurzaam en Kosteneffectief Grondverzet’ in het kader van de uitwerking van het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid. Binnen de missie ‘Nederland de best beschermde delta, ook na 2100’ is het onderwerp verduurzaming en kosteneffectiviteit van grondverzet opgenomen. Het doel van de hackaton is om binnen een dag met overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven uit de watersector ideeën te genereren over innovaties voor duurzaam en kosteneffectief grondverzet. Op basis van de uitkomsten wordt beoordeeld of er voldoende kansrijke ideeën voor innovatie in de sector leven om een proeftuin te starten, bijvoorbeeld binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Nieuw missiegedreven innovatiebeleid
In het regeerakkoord is aangegeven dat het topsectorenbeleid zich meer gaat richten op maatschappelijke thema’s met economische kansen voor het bedrijfsleven. De maatschappelijke thema’s zijn duurzaamheid/energietransitie, landbouw/water/voedsel, gezondheid en veiligheid. Voor deze vier maatschappelijke thema’s worden missiegedreven innovatieprogramma’s uitgewerkt. Voor het thema landbouw/water/voedsel zijn door LNV en IenW de afgelopen maanden verschillende missies opgesteld, waaronder ‘Nederland de best beschermde delta, ook na 2100’. De topsectoren werken deze nu verder uit in kennis- en innovatieprogramma’s.

Programmatische Aanpak Grote Wateren
De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) heeft als doel het realiseren van veerkrachtige, robuuste watersystemen. Door te investeren in de waterkwaliteit wordt de draagkracht van de ecosystemen vergroot, waardoor ook meer gebruiksruimte ontstaat voor economische en maatschappelijke initiatieven. Dit verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. Rijkswaterstaat heeft in opdracht van DGWB een verkenning uitgevoerd en een maatregelenpakket opgesteld voor de Zuidwestelijke delta, het IJsselmeergebied, de Waddenzee, de Eems-Dollard en de grote rivieren ter waarde van ca. € 2 miljard (tot 2050). Maatregelen die momenteel verkend worden zijn bijvoorbeeld het verbinden van de Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen met het Markermeer, herstel van getij in de Grevelingen door een doorsteek in de Brouwersdam, het realiseren van een zoet-zout gradiënt bij de Wieringerhoek en het invangen van slib in de Eems-Dollard. Een belangrijk deel van het benodigde budget wordt bepaald door grondverzet. Tegelijk leidt het grondverzet tot een enorme uitstoot van broeikasgassen, zowel door het gebruik van materieel als door bodemprocessen op de plekken van verwijdering en neerleggen van de grond. Er is binnen het programma daarom behoefte aan innovaties die het grondverzet goedkoper maken en verduurzamen.

Proeftuin Duurzaam en kosteneffectief grondverzet
Topsector Water & Maritiem wil graag door verschillende proeftuinen de kennisontwikkeling en innovatie voor de missies vormgeven en daarmee ook de exportpositie van de watersector versterken. De proeftuin Duurzaam en kosteneffectief grondverzet is één van deze proeftuinen. De proeftuin moet projectoverstijgend extra ruimte bieden om nieuwe technieken te ontwikkelen en toe te passen die de kosteneffectiviteit en duurzaamheid van grondverzet verhogen, of oplossingen aandragen waarvoor minder grondverzet nodig is. De hackaton is hierin een eerste stap om te inventariseren of er voldoende veelbelovende ideeën in de sector leven. De resultaten worden verwerkt in een plan van aanpak, dat in fases uiteindelijk uitmondt in een proeftuin binnen het programma PAGW.

Plaats, datum en tijd
De hackaton wordt op 19 juni gehouden van 9:00 tot 21:00 uur in het landhuis van Houdringe, bij Sweco, De Holle Bilt 22, De Bilt. Het belooft een leuk en dynamisch programma te worden, met uitstekende verzorging. Aanmelden kan via Tom.Raadgever@sweco.nl .