Werken in de Missie Landbouw, Water en Voedsel

Geplaatst op:

In het Missiegedreven Innovatiebeleid en binnen de Topsectoren staan vier maatschappelijke thema’s centraal. Landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; energietransitie & duurzaamheid en veiligheid. Nederland kan op deze terreinen zorgen voor oplossingen bij wereldwijde uitdagingen. Daarmee zijn deze thema’s niet alleen belangrijk voor vernieuwing, ze zijn ook belangrijk voor onze toekomstige samenleving en economie.

Voor het thema Landbouw, Water, Voedsel (LWV) zijn door de samenwerkende ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur & Water en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenspraak met onder meer de Topsectoren zes missies opgesteld. Deze missies zijn onderdelen van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel van de samenwerkende Topsectoren en de gerelateerde innovatiemiddelen. Onder elke missie kunnen één of meerdere meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s komen. Onder elk programma kunnen meerdere deelprogramma’s/projecten komen. Hierbij de uitwerking op een rij voor de Missie Landbouw, Water en Voedsel

 • 1. Missies en kennis- en innovatieopgaven 2020 – 2023
  a. Kringlooplandbouw
  b. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
  c. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  d. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  e. Duurzame Noordzee, oceanen en binnenwateren
  f. Nederland is en blijf de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100
 • 2. Crossovers
  a. Sleuteltechnologieën
  b. Energietransitie en Duurzaamheid
  c. Gezondheid en zorg
  d. Veiligheid
 • 3. Valorisatie
 • 4. Human Capital
 • 5. Internationalisering
 • 6. Organisatie en werkwijze
 • 7. Instrumenten en financiering
  1. NWO-propositie topsectoren
  2. NWO-cofinanciering departementen
  3. Inzet TO2
  4. PPS-toeslag
  5. Valorisatie (MIT, TTO, etc)
  6. Regio (incl. EFRO, Interreg en POP)
  7. EU (Horizon Europe)

Wat betekent dit voor de samenwerking van de verschillende groepen en teams? Het reguliere programmeringsproces voor 2020 van de TKI’s wordt zoveel mogelijk gericht op de nieuwe KIA Landbouw, Water, Voedsel. De uitvoering en invulling blijft de verantwoordelijkheid van de TKI van de Topsectoren.

Groep/ Team Uitvoering
Stuurgroep KIA LWV Formele opdrachtgever voor de KIA
Topteams en TKI-besturen Leveren input plus besluitvorming over de thematische KIA
Thematrekkers A&F, T&U, Water Leveren input t.b.v. KIA / meerjarige programma’s
Klankbordgroepen (A&F), themateams (T&U) Worden uitgenodigd voor de sessies rond de
meerjarige programma’s
PPS-consortia, onderzoekers, bedrijven, beleidsmedewerkers, NGO’s, regio’s Worden uitgenodigd voor de sessies rond de
meerjarige programma’s

Bron: topsector water